ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายสำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนราชินีบน

Main Article Content

สมประสงค์ มณฑลผลิน

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย และพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินโรงเรียนราชินีบน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนหญิงที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โรงเรียนราชินีบน ที่มีภาวะโภชนาการเกิน(BMI มากกว่าหรือเท่ากับ25)  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559 จำนวน  100 คนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มทดลอง 40 คนและกลุ่มควบคุม 40คน โดยวิธีจัดกลุ่มแบบแมชชิ่งกรุ๊ป (Matching Group) โดย กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายโดยประยุกต์กิจกรรมทางกายส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดพฤติกรรมการออกกำลังกายและแบบทดสอบสมรรถทางกายเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ (Paired–samples t-test และ Independent–samples t-test)


ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับ พฤติกรรมการออกกำลังกายดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05คะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายดีกว่าก่อนทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

Section
Research Articles