ผลของการฝึกด้วย ที อาร์ เอ็กซ์ และการฝึกด้วยน้ําหนักของร่างกาย ท่ีมีต่อความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือ

Main Article Content

สุคนธ์ อนุนิวัฒน์

Abstract
 


การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาผลของการฝึกด้วย ที อาร์ เอ็กซ์ และ การฝึกด้วยน้ําหนักของร่างกายท่ีมีต่อความ แข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นสมาชิกนัมเบอร์ไนน์ฟิตเนส จํานวน 30 คน แบ่ง ออกเป็นสองกลุ่ม ๆ ละ 15 คน กลุ่มท่ี 1 ฝึกด้วยโปรแกรม ที อาร์ เอ็กซ์ กลุ่มที่ 2 ฝึกด้วยโปรแกรมน้ําหนักของร่างกาย ทั้งสองกลุ่มฝึกเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 50-60 นาที ทําการทดสอบความแข็งแรงอดทนของ กล้ามเนื้อด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและมือ ด้านความแข็งแรงและอดทนของกล้ามเน้ือขา ด้านความแข็งแรง และอดทนของกล้ามเนื้อท้องและลําตัว ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และหลังการฝึก สัปดาห์ท่ี 8 จากน้ันนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้วยการทดสอบค่าที วิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา และทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของบอนเฟอโรนี โดยกําหนดความแตกต่างอย่างมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05


ผลการวิจัยพบว่า :- 1) กลุ่มฝึกด้วย ที อาร์ เอ็กซ์ มีค่าเฉล่ียความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ ก่อนการฝึก หลังการฝึก สัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุ่มฝึกด้วยน้ําหนักของร่างกาย มีค่าเฉล่ียความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 หลัง การฝึกสัปดาห์ที่ 6 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการ เปรียบเทียบกลุ่มฝึกด้วย ที อาร์ เอ็กซ์ และกลุ่มฝึกด้วยน้ําหนักของร่างกายมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือ ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ไม่แตกต่างกัน


สรุปได้ว่าการฝึกด้วย ที อาร์ เอ็กซ์ และการฝึกด้วยน้ําหนักของร่างกายมีผลทําให้ความแข็งแรงอดทนของ กล้ามเน้ือสูงขึ้น และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออกกําลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงอดทนของกล้ามเน้ือและการออก กลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป


คําสําคัญ : การฝึกด้วย ที อาร์ เอ็กซ์, การฝึกด้วยน้ําหนักของร่างกาย, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, ความอดทนของ กล้ามเนื้อ
Article Details

Section
Research Articles