ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว ที่มีต่อการพัฒนาทักษะการกระโดดของเด็กออทิสติก Effect of Movement Learning Management Model on Jumping Skills Development of Autistic Children

Main Article Content

สมนึก สมนาค

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหวที่มีต่อการพัฒนาทักษะการกระโดดของเด็กออทิสติก ประชากรที่ใช้เป็นผู้เรียนออทิสติก ที่มีลักษณะเป็นออทิสติกที่มีศักยภาพสูง (High-Functioning Autism) เพศชาย จำนวน 3 คน อายุระหว่าง 13-23 ปี จากศูนย์พัฒนาสุขภาพและทักษะกลไกการเคลื่อนไหว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เครื่องมือที่ใช้เป็นรูปแบบการสอนทักษะการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้วิจัยเป็นผู้ประเมินการเคลื่อนไหวตามวัตถุประสงค์และพิจารณาเปลี่ยนไปสู่กิจกรรมการฝึกลำดับต่อไป วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (X ̅) และค่าร้อยละของการพัฒนาการ (%) เปรียบเทียบผลระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึก พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยและค่าร้อยละของการพัฒนาการ (%) เพิ่มขึ้น และ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแสดงออกมีความสอดคล้องสัมพันธ์กับทฤษฎีการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการที่ผู้เรียนมีลักษณะเป็นออทิสติกที่มีศักยภาพสูง (High-Functioning Autism) มีส่วนทำให้พัฒนาการของทักษะเกิดได้รวดเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้

Article Details

Section
Research Articles