ประสิทธิผลของการประยุกต์ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (EFFECTIVENESS OF APPLYING THEORY OF PLANNED TO PROMOTE DIETARY BEHAVIOR FOR WEIGHT CONTROL OF OVERWEIGHT COLLEGE STUDENTS)

Main Article Content

นงนุช เดชจบ

Article Details

Section
Research Articles