เกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแห่ง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว Physical Fitness Norms of Laos Athletes

Main Article Content

ananda khamphoumy

Abstract

บทคัดย่อ


         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สมรรถภาพทางกายนักกีฬาลาว กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคัดเลือกแบบโควต้า (Quota Sampling) และสร้างเกณฑ์ปกตินักกีฬาลาว จำนวน 1,291 คน แบ่งออกเป็น ชาย 822 คน และหญิง 469 คน โดยทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายคือ องค์ประกอบของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัว ความเร็ว ความคล่องตัว ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และสมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสร้างเกณฑ์ปกติ


          ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของนักกีฬาลาว พบว่า องค์ประกอบของร่างกายได้แก่ไขมันในร่างกาย ชาย =10.58±2.44 หญิง =20.98±4.12 (ร้อยละ) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ได้แก่ แรงบีบมือ ชาย =0.70±0.12 หญิง =0.58±0.11 (กก./นน.ตัว) แรงเหยียดขา ชาย =2.58±0.53 หญิง =2.00±0.40 (กก./นน.ตัว) ความอดทนของกล้ามเนื้อ ได้แก่ การดันพื้น 1 นาที ชาย =45.03±11.11 หญิง = 34.45±8.46 (ครั้ง/นาที) การลุก-นั่ง 1 นาที ชาย =47.28±8.67 หญิง =38.28±7.45 (ครั้งต่อนาที) ความอ่อนตัว ได้แก่ นั่งงอตัวไปด้านหน้า ชาย =16.07±4.42 หญิง =15.50±4.69 (เซนติเมตร) ความเร็ว ได้แก่ วิ่งเร็ว 40 หลา ชาย =5.03±0.40 หญิง =6.18±0.55 (วินาที) ความคล่องแคล่ว ได้แก่ วิ่งที-เทส ชาย =9.31±1.10 หญิง =10.88±1.39 (วินาที) ความอดทนของระบบหัวใจ และไหลเวียนเลือด ได้แก่ ค่าความสามารถสูงสุดในการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายชาย =43.03± หญิง =36.07±3.93 (มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที) สมรรถภาพเชิงแอนแอโรบิก ได้แก่ พลังสูงสุดแบบแอนแอโรบิก ชาย =676.49±133.23 หญิง =333.23±88.11 (วัตต์) สมรรถนะในการยืนระยะแบบแอนแอโรบิก ชาย =531.62±105.09 หญิง =271.84±66.96 (วัตต์) การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาลาว ทั้งชายและหญิง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก สามารถนำไปใช้กับนักกีฬาลาว ทั้งชาย และหญิง ได้


คำสำคัญ : เกณฑ์ปกติ สมรรถภาพทางกาย นักกีฬาลาว


Abstract


         The purpose of this research was to study the physical fitness and normalization of Laos Athletes were separated into 1,291 males, 822 females and 469 were tested for physical fitness which included body composition, muscle strength, muscular endurance, flexibility, agility, speed, cardiovascular endurance and anaerobic performance, The data were analyzed statistically by average, Standard deviation and Normalization.


         The research found that the average standard deviation physical fitness of the Laos athletes on the body composition include the fat under the skin folded for males are 10.58±2.44 females 20.98±4.12 (%), the muscle strength include the grip strength for males are 0.70±0.12 females 0.58±0.11 (kg/weight), the leg strength for males are 2.58±0.53 females 2.00±0.40 (kg/weight), the muscular endurance include the push-up 1 minute for males are 45.03±11.11 females 34.45±8.46 (times), the sit-up 1 minute for males are 47.28±8.67 females 38.28±7.45 (times), the flexibility include the sit and reach test for males are 16.07±4.42 females 15.50±4.69 (cm), the speed include the running 40 yards speed test for males are 5.03±0.40 females 6.18±0.55 (seconds), the agility include the t-test agility for males are 9.31±1.10 females 10.88±1.39 (seconds), the  cardiovascular endurance include the multistage test for males are 43.03± female 36.07±3.93 (ml/ kg/ min), the average standard deviation the anaerobic performance include the running based Anaerobic performance the anaerobic power for males are 676.49±133.23 females 333.23±88.11 (watt) and anaerobic capacity for males are 531.62±105.09 female 271.84±66.96 (watt).


         The normalization of physical fitness of the Laos athletes males and females is divided into 5 levels as follows: very good, good, medium, low, and very low. This result can be used to improve the physical fitness of the Laos Athletes.


Keywords: Physical, Fitness Laos Athletes Norm’s

Article Details

Section
Research Articles