การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อความรุนแรงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ์

Active Learning for Promoting Violence Media Literacy of High School Students in Phetchabun Province

Authors

  • Krittiyaporn Panartit Kasetsart University

Abstract

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อความรุนแรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง จำนวน 2 ห้อง คัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ได้นักเรียนกลุ่มทดลอง จำนวน 34 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ จำนวน 35 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อความรุนแรง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการอภิปราย เกม สถานการณ์จำลอง กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม
ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบเรียนในรูปแบบปกติตามที่โรงเรียนจัดให้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการรู้เท่าทันสื่อความรุนแรง ทำการหาคุณภาพเครื่องมือ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (T-test)

               ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อความรุนแรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเพชรบูรณ์ มีประสิทธิผล ทำให้กลุ่มทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยของการรู้เท่าทันสื่อความรุนแรง ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.01)

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การรู้เท่าทันสื่อ สื่อความรุนแรง

Abstract

             This quasi-experimental research aimed to study the effectiveness of active learning for promoting media literacy about violence among high school students in Phetchabun province. The study samples were two classes of Mathayom Suksa 5 students. The samples were two classes of Mathayom Suksa 5 students selected by multistage sampling method. There were 34 and 35 students in the experimental group and the comparison group, respectively. The experimental group participated in active learning to promote violent media literacy once a week for 4 weeks, consisting of various activities such as discussion, games, simulations, case studies, group activity. The comparison group participated in the regular health education class provided by the school. The instrument used for collecting data was a media literacy questionnaire. Data analysis was made for percentage, mean, standard deviation and t-test.  

               The study results showed that active learning for promoting media literacy about violence among high school students in Phetchabun province was effective.  After participating in the program, the experimental group had higher mean scores in violence media literacy than before participating in the program and higher than those in the comparison group at a .05 significant level (p<.01).

Keywords : Active Learning, Media Literacy, Media Violence

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-15

Issue

Section

Research Articles