การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายและความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเทนนิสในระดับชั้นเลิศและระดับสมัครเล่น

Comparison of The Physical Fitness and Mental Toughness between Elite and Amateur Tennis Players

Authors

  • Phanupong Jullapun Kasetsart University

Abstract

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายและความเข้มแข็งทางจิตใจของนักเทนนิสในระดับชั้นเลิศและระดับสมัครเล่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาเทนนิสชายจำนวน 24 คน ระดับชั้นเลิศ 12 คน ระดับสมัครเล่น 12 คน ช่วงอายุ 14 ปี 16 ปี และ18 ปี ในแต่ละช่วงอายุแบ่งเป็นระดับชั้นเลิศ 4 คน ระดับสมัครเล่น 4 คน ทำแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจซึ่งประกอบด้วย ความมั่นใจในตนเอง การควบคุมพลังงานเชิงลบ การควบคุมสมาธิ การจินตภาพ แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก และการควบคุมทัศนคติ หลังจากนั้นทำแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย นั่งงอตัว ยืนกระโดดสูง ทุ่มบอลเหนือศีรษะ ขว้างบอลโฟรแฮนด์ และแบ็คแฮนด์ วิ่ง 5 เมตร 10 เมตร และ 20 เมตร ความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยา ดันพื้น ลุกนั่ง ความอดทนแบบแอนแอโรบิค และแอโรบิค นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์คำนวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Independent t-test โดยกำหนดความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ความอดทนแบบแอนแอโรบิคและแอโรบิค วิ่ง 5 เมตร 10 เมตร และ 20 เมตร ความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยา ยืนกระโดดสูง ขว้างบอลโฟร์แฮนด์ และแบ็คแฮนด์ รวมไปถึงผลของแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ ในด้านความมั่นใจในตนเอง การควบคุมสมาธิ พลังงานเชิงบวก และการควบคุมทัศนคติ ระหว่างนักกีฬาเทนนิสระดับชั้นเลิศ และระดับสมัครเล่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : สมรรถภาพทางกาย ความเข้มแข็งทางจิตใจ นักกีฬาเทนนิส

Abstract

            This research aims to compare the physical fitness and mental toughness between elite and amateur tennis players. The sample included 24 male junior tennis players (elite N = 12 and amateur N = 12); they were 14, 16, and 18 years old, and each group of four contained eight people (elite N = 4 and amateur N = 4). All players did a mental toughness test that examined about Self-confidence, Negative energy, Attention control, Imagery, Motivation level, Positive energy and Attitude control. After that, all players were tested on physical fitness tests; Body fat percentage, Sit and reach, Vertical jump, Overhead medicine ball throw, Forehand medicine ball throw, Backhand medicine ball throw, Sprint 5, 10 and 20 meters, Reactive agility, Push up, Sit up, Repeated sprint and Multistage fitness test. The data were analyzed by using mean, standard deviation, and independent t-test. All tests used the .05 level of significance.

            The results found statistically significant differences between elite and amateur tennis players (p<.05) in physical fitness tests (Body fat percentage, Repeated sprint, Multistage fitness test, Sprint 5 10 and 20 meters, Reactive agility, Vertical jump, Forehand medicine ball throw and Backhand medicine ball throw) and Mental toughness test (Self-confidence, Attention control, Positive energy and Attitude control).

Keywords: Physical, Mental toughness, Tennis player

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-11-15

Issue

Section

Research Articles