วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (Journal of Health, Physical Education and Recreation) ได้เปลี่ยนชื่อและเลข ISSN (Online) ใหม่

ชื่อเดิม "วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ (Journal of Health, Physical Education and Recreation) " เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " Thai Journal of Health, Physical Education and Recreation "

เลข ISSN เดิม "0125-2674" เปลี่ยนใหม่เป็น ISSN 3027-8406 (Online)

ทั้งนี้ วารสารได้เปลี่ยนชื่อใหม่ ตั้งแต่ ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป