Factors Affecting the Work Retention of Private School Teachers under the Diocese of Ratchaburi

Authors

  • Jirapan Wongpairin Faculty of Education, Petchaburi Rajabhat University
  • Apichat Lenanant Faculty of Education, Petchaburi Rajabhat University

Keywords:

Work retention, Factors affecting, Diocese of Ratchaburi

Abstract

              The purposes of this research were to study 1) level of factors affecting work retention 2) level of work retention, and 3) factors affecting teacher work retention. The samples were 294 private school teachers under the Diocese of Ratchaburi. The research instrument was a questionnaire with a 5-level estimation scale. The statistics used for analyzing data were mean, standard deviation, and Path Analysis. The research results were found that:

              1. The level of factors affecting work retention was at a high level with the descending average as follows: organizational commitment (X3)  (  = 4.45), followed by work motivation (X2) (  = 4.17),
and job satisfaction (X1) (  = 4.10).  2. The level of work retention was at high level (  = 4.17). When considering the components on a side by side, it was found at high level in all aspects by descending order of mean as follows: workload (Y2) (  = 4.22), manager (Y4) (  = 4.19), personnel (Y1) (  = 4.16) and organizational (Y3) (  = 4.11).

  1. 3. There were three direct influencing factors on work retention, each of which influences work retention as follows: job satisfaction (0.34), work motivation (0.50), and organizational commitment (0.16). In addition, it was found to have indirect effects as follows: 1) job satisfaction had an indirect influence through work motivation (0.86), and organizational commitment (0.29) to work retention, and 2) work motivation had an indirect influence through organizational commitment (0.54) to work retention. The job satisfaction, work motivation, and organization commitment positively affects to the work retention, and consistent with the empirical data with statistical values ​​as follows: c2 = 35.08, df = 23, P-value = 0.05, RMSEA = 0.04, P-value = 0.05 c2/df = 1.52 (<2), and RMSEA <05.

 

References

กนกพร กระจ่างแสง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2561). อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและการสนับสนุนจากองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงานผ่านความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร โรงพยาบาลนครธน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 11(26), 116-129.

กาญจนา หรูเจริญพรพานิช และพงษ์เสถียร เหลืองอลงกต. (2562). แนวทางการส่งเสริมปัจจัยที่มีประสิทธิผลต่อการดำเนินงาน ของวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ, 2(3), 457–466.

ชนิกานต์ เสียงเย็น และรติกรณ์ จงวิศาล. (2557). ภาวะผู้นำแบบรับใช้ ความพึงพอใจในงาน จิตวิญญาณในการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของหัวหน้างานในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 40(2), 153–164.

ดนัย ฮันตระกูล. (2557). Staff Retention การรักษาบุคลากร. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://www.hrabkk.com/15683351/staff-retention-การรักษาบุคคลากร

นภดล ร่มโพธิ์. (2554). การวัดผลการปฏิบัติงานองค์กร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นิดา แก้วสว่าง และรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ. (2562). ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จังหวัดสงขลา. วารสารบริหารและนวัตกรรมการศึกษา, 2(3), 53-70.

นิศาชล ภูมิพื้นผิว. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เดลแมกซ์ แมชิเนอรี่ จำกัด. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.

ปกรณ์ ลิ้มโยธิน. (2555). ตัวแบบสมการโครงสร้างขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจจะลาออกจากงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2553). หลักสถิติวิจัยและการใช้โปรแกรม SPSS. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วันเพ็ญ เลี้ยงถนอม. (2553). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน ระดับอาชีวศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

วารุณี มิลินทปัญญา. (2561). ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 244-255.

วีระ ทวีสุข. (2561). รูปแบบการบริหารที่เสริมสร้างความผูกพันต่อโรงเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา. วารสาร Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 11(3), 3261–3278.

ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2556). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 37(142), 16-32.

สังฆมณฑลราชบุรี. (2562). ข้อมูลสถิติจำนวนครูโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2562. ราชบุรี: สังฆมณฑลราชบุรี.

สุภาพร ศรีนางแย้ม (2557). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรอุตสาหกรรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

อรพินทร์ ชูชม (2555). แรงจูงใจในการทำงาน: ทฤษฎีประยุกต์. วารสารจิตวิทยา, 2(2), 52-61.

อารมณ์ จินดาพันธ์. (2557). การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ครูของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาเอกชน. วารสารบัณฑิตศึกษา, 11(53), 9–3.

อุษณีย์ รองพินิจ. (2555). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการคงอยู่ในงานอาชีพครู ผ่านการยึดมั่นผูกพันกับงาน. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Best, J. W. (1993). Research in education (4th ed.). Eaglewood Cliffs: Prentice Hall.

Cronbach, L. J. (1984). Essential of Psychology and Education. New York: Mc–Graw Hill.

Herzberg, F. (1959). The Motivation of Work. New York: John Wiley & Sons.

Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Robbins, S. P. and Judge, T. A. (2007). Organizational behavior (12th ed.). Upper Saddle River. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Tentama, P. (2016). The Roles of Teachers' Work Motivation and Teachers' Job Satisfaction in the Organizational Commitment in Extraordinary Schools. International Journal of Evaluation and Research in Education, 5(1), 39–45.

Downloads

Published

2022-08-31

How to Cite

Wongpairin, J., & Lenanant, A. (2022). Factors Affecting the Work Retention of Private School Teachers under the Diocese of Ratchaburi. Journal of Roi Et Rajabhat University, 16(2), 139–149. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/249253

Issue

Section

Research Articles