The Development the Guidelines for Organising Learning Experiences of Teachers at Child Development Centers under Kalasin Provincial Local Administration

  • ปรัชญาภรณ์ แสนแก้ว Graduate Student, Department of Educational Administration and Development, Mahasarakham University
  • เผชิญ กิจระการ Lecturer of Education Faculty, Mahasarakham University
Keywords: Teacher Guideline Development, Experiences for Pre-school Children, Child Development Center

Abstract

This study aimed at: 1) investigating the indicators and components of organizing learning experiences at Child Development Centers; 2) studying the current state and desirable state of organizing learning experiences; and 3) develop the guidelines of organizing learning experiences at Child Development Centres under Kalasin Provincial Local Administration. The samples were 304 teachers from 152 Child Development Centers selected through the multi-stage sampling and the questionnaire was used for data collection. The descriptive statistics used in this study were mean, percentage and the Modified Priority Needs Index. The results of the study were: 1)the indicators and the components of organising learning experiences included 5 components and 32 indicators; 2) the current conditions of learning experience organization at the Child Development Centers were at the moderate level and the desirable conditions were at the high level; 3) the guidelines for organizing learning experiences at the Child Development Centres included 5 components, 32 indicators, and 54 guidelines. The results of the guideline suitability assessment and the possibility assessment were both found at the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2553). มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

คณะอนุกรรมการการปฏิรูปการเรียนรู้. (2543). ปฏิรูปการเรียนรู้ผู้เรียนสำคัญที่สุด. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

ณรงค์ ศาลา. (2559). การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 13(63), 181-192.

ทิศนา แขมมณี. (2547). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์. (2558). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562). กาฬสินธุ์: เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์.

ปริญญา มีสุข. (2552). ผลการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาทางวิชาชีพแบบมีส่วนร่วมของครู. ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปิยะมาศ ทองเปลว. (2560). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

พัชรา เอี่ยมกิจการ. (2557). พัฒนาการเด็กปฐมวัยรากแก้วแห่งชีวิต. ประชุมวิชาการอภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย ครั้งที่ 9. 6-8 พฤษภาคม 2559. กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.).

พัฒนา ชัชพงศ์. (2543). เทคนิควางแผนการสอนแบบ Child-centered. วารสารการศึกษาปฐมวัย, 1(4), 19-21.

วัฒนา ปุญญฤทธิ์. (2548). ประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยที่ 5. นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

วาสนา จักรแก้ว วราภรณ์ ทองนิยม และอรัญญา ม่านตา. (2555). การศึกษาความต้องการการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพด้านการเรียนการสอนของครูปฐมวัยในเขตภาคเหนือตอนล่าง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.

ประเวศ วะสี. (2557). “อภิวัฒน์การเรียนรู้...สู่จุดเปลี่ยนประเทศ. สืบค้นเมื่อ 14 กันยายน 2559,
จาก http://resource.thaihealth.or.th/library/academic/14452

สมภาร ขันธิวัตร. (2551). การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิทักษ์วนาราม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง. (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพของครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 39(1), 14-23).

อาวุธ ยวนแห่ว. (2558). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 2. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 290-296.

McAfee, O. & Leong, D. (1994). Assessing and Guiding Young Children’s Development and Learning (2nded). Boston: Allyn & Bacon.
Published
2019-08-30
How to Cite
แสนแก้วป., & กิจระการเ. (2019). The Development the Guidelines for Organising Learning Experiences of Teachers at Child Development Centers under Kalasin Provincial Local Administration. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(2), 115-127. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/213024
Section
Research Articles