A Program of Developing Teachers on Child Centered Learning in Schools under the Secondary Education Service Area Office 21

  • ทองม้วน ัโยธชัย คณะศึกษาศาสตร์
  • ไพบูลย์ ลิ้มมณี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Keywords: Program Development, Teacher Development, Child Centered Learning

Abstract

This research intended 1) to study elements and indicators of Child Centered Learning; 2) to study priority needs and the way to develop teachers on Child Centered Learning and 3) to develop a program of developing teachers on Child Centered Learning. The sample consisted of 327 teachers using Stratified Random Sampling. The tools used in the research were an assessment form for assess the appropriateness of elements and indicators of Child Centered Learning, a questionnaire for current conditions and desirable conditions and an evaluation form for an appropriateness and feasibility of the teacher development program on Child Centered Learning. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and Modified Priority Needs Index (PNI Modified). The research found that; 1) The components of Child Centered Learning consisted of 5 elements. Assessment results in overall and individual aspect were appropriate at a high level. 2) The current conditions of teachers on Child Centered Learning in overall and all aspects were at high levels. The desirable conditions of teachers on Child Centered Learning in overall was at a highest level. 3) The program of developing teachers on Child Centered Learning takes 61 hours. The program was evaluated by experts found that the suitability was at the highest level and the feasibility of the program was also at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.
กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). การศึกษาในยุค Thailand 4.0. สืบค้นเมื่อ 1 มกราคม 2560,
จาก https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/540274

จักรี ต้นเชื้อ. (2555). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำของคณะกรรมการองค์การนักศึกษาอาชีวศึกษาในวิทยาลัย
เทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

เชษฐา ค้าคล่อง. (2557). การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างภาวะผู้นำแบบมุ่งบริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. ดุษฎีนิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ชัชวาลย์ เจริญบุญ. (2554). รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอน
ในจังหวัดมหาสารคาม. ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค. มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

ณัฐวุฒิ ธรรมไธสง. (2551). การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบบูรณาการ
โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

นวรัตน์วดี ชินอัครวัฒน์. (2559). โปรแกรมเสริมสร้างครูผู้นำในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26. วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ประเวศ วะสี. (2537). ยุทธศาสตร์ทางปัญญาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิปัญญาร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย.

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข. (2550). ทักษะ 5C เพื่อการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยอดอนงค์ จอมหงส์พิพัฒน์. (2553). การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาครูผู้นำการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา.
ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

รุ่ง แก้วแดง. (2540). ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มติชน.

สุรเดช พลอาษา. (2551). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2556). บทวิเคราะห์สถานการณ์พัฒนาครูทั้งระบบและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ครูเพื่อคุณภาพผู้เรียน. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21. (2559). วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์. สืบค้นเมื่อ 1 ตุลาคม
2560, จาก https://www2.spm21.com/index.php/allnews/policyplan

Confer, C. S. (2001). Student Participation in a Process of Teacher Change : Toward
Student-centred Teaching and Learning. Dissertation Abstracts International, 61(7), 2573.

Lembo, L. T. (2010). Preserving Child Centered Education in the era of NCLB: A Case Study of
one School's e Efforts. Dissertation Abstracts International, 70(7), unpaged.
Published
2019-12-19
How to Cite
ัโยธชัยท., & ลิ้มมณีไ. (2019). A Program of Developing Teachers on Child Centered Learning in Schools under the Secondary Education Service Area Office 21. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(3), 139-148. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/184382
Section
Research Articles