Synthesis of Public Places Preservation in the Area of Roi Et Province

  • สถิตคุณ บุญเรือน สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • วัชรินทร์ สุทธิศัย สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • สิทธิพรร์ สุนทร สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Keywords: Synthesis, Public Places, Efficiency

Abstract

The purposes of this research were to study the level of factors affecting public places preservation in the area of Roi Et Province, the efficiency of public places preservation in the area of the study and synthesis of public places preservation model in the area of the study. The samples of the first phase comprised of 361 persons by Yamane’s sampling sized, using the questionnaire as the tool. The samples of the second phase comprised of 17 persons by using focus group method and 18 persons by indepth interview method. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistic used for hypothesis test were Pearson’s correlation with the statistic signification at .05 level, multiple linear regression analysis by stepwise and data analysis for qualitative research. The results found were as follows. 1) The level of factors affecting public places preservation in the area of Roi Et Province, generally, was rated at a high level. 2. The level of public places preservation efficiency in the area of the study, generally, was rated at a high level. 3. The relationship between factors affecting public places preservation in the area of the study, generally, was rated at a low level of .475. 4. The factors affecting public places preservation in the area of the study, generally, was rated at a high level. Those factors were 6 in number as follows; human resources, law and decentralization, administration and management, participation, information technology and organizational culture. The only 6 factors, after being analyzed through multiple regressions by stepwise method, could be displayed equation in form of raw and standard marks as follows; The regression equation of raw score Y = 1.215 + .421 X1 - .359X2 - .375X3 +.427X4 + .314X6 + .215X7 The regression equation of standard score Zr = .424Z4 + .345Z6 - .309Z3 - .304 Z2 +.271Z1 + .192Z7 5. The public places preservation model in the area of municipal in Roi Et Province comprised of human resources, law and decentralization, administration and management, participation, leadership, information technology and organizational culture. The factors of which significantly affected public places preservation were maintenance and protection, disputes and action in rem case, and cost of operation Furthermore, Public places preservation in the area of municipalities in Roi Et Province must consider other important related factors, for instance; economy and society, overlapping area, local believes and traditions, and area context. Finally, to enhance the efficiency in public places preservation, municipal administration should perform public land cadastral survey, create knowledge, acknowledge local people and encourage them to participate in preserving their public places (civil society) as well as to administrate with the principle of good governance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2549). คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์ : การพัฒนาแผนพัฒนา สามปีและแผนดาเนินงาน). กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.

จักรพงษ์ พวงงามชื่น, สวิชญา ศูภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนคเรศ รังควัต. (2556). การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดการป่าชุมชนกรณีศึกษา บ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ฐิดารัตน์ ศรีวัฒนพงศ์. (2553). ประชาธิปไตยที่กินได้ : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการบริหารจัดการทรัพยากร ป่าชุมชนดงภูโหล่นของหมู่บ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทย จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ทวีชัย ใจพร. (2552). การจัดการป่าชุมชนโดยชุมชน : กรณีศึกษาป่าชุมชนดงบก บ้านโพนหนองสิม ตำบลเขิน อำเภอ น้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: อุบลราชธานี.

ทัชชวัฒน์ เหล่าสุวรรณ. (2551). ภูมิปัญญาบูรณาการในการจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชน โคกหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

ไพโรจน์ มันมิ่ง. (2552). การพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าสาธารณะของชุมชนบ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.

วัลลภ เกตุวิเชียร. (2556). ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลเมืองเวียง ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศรนรินทร์ สันติสุขคง. (2548). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาตำบล ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.

ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา. (2542). ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมประสงค์ วงษ์แสวง. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง ใช้ร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ.

สุดารัตน์ กิมศิริ. (2551). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.

อนัญญา ผมทอง. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด นครสวรรค์. นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

Thai lawyers for human rights Word Press.com. (2559). สืบค้นเมื่อ 15 ตุลาคม 2559 จาก https://tlhr2014.wordpress.com

Yamane Taro. (1973). Statistics an Introductory Analysis. New York: Harper & Row.
Published
2018-06-01
How to Cite
บุญเรือนส., สุทธิศัยว., & สุนทรส. (2018). Synthesis of Public Places Preservation in the Area of Roi Et Province. Journal of Roi Et Rajabhat University, 12(1), 118-128. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/164828
Section
Research Articles