THE CAUSAL FACTORS AFFECTING SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND BUSINESS PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES UNDER THE TRANSPORT SERVICE SECTOR IN THAILAND

  • Piyanat Kiengprasit หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • Vichit U-on
  • Kanyarat Teerathanachaiyakun
Keywords: supply chain management, business performance, service sector Transport

Abstract

This research aimed to (1) study causal factors affecting supply chain management and business performance of small and medium enterprises under the transport service sector in Thailand, (2) to verify the consistency between a model and empirical data. The sample consisted of business entrepreneurs of small and medium enterprises under the transport service sector in Thailand. Stratified sampling technique was used to select the sample. A questionnaire was used to collect data from 360 respondents. Study results indicated that (1) causal factors comprised 3 major components as customers were at the center (customer-centric approach), which there were 3 subcomponents, i.e. participation with customers, response to individual demand, and customer experience Digital technology had 4 subcomponents which included ability of technology acquisition, ability to use technology, ability to adapt technology, ability to create technological innovation. Business network had 3 subcomponents as business alliance, trade partner, joint venture. Supply chain management had 6 subcomponents as operation planning, operation support, raw material sourcing, production, transportation, return policy. Business performance had 2 subcomponents as financial and non-financial performance, (2) the verification of consistency between the model and the empirical data indicated that the model was consistent with the empirical data based on the consideration of goodness of fit index, i.e. Chi-Square/df, CFI, GFI, AGFI, RMSEA, SRMR , and Largest Standardized Residual which could pass all the determined value.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เกริกกล้า สนธิมาศ. (2557). บทบาทของโลจิสติกส์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ. การบรรยายสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย. 6 พฤศจิกายน 2557 ณ. ห้องแกรนด์บอลลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร.
Krirkla Sonthi Mat (2014). The role of logistics and the development of special economic zones. Presentation of the Thai Logistics Confederation. 6 November 2014, at the Grand Ballroom Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2559). แนวโน้มการขนส่งและโลจิสติกส์หลัง AEC. ออนไลน์ เข้าถึงได้ http://www.kriengsak.com
/Trends%20in%20transport%20and%20Logistics%20after%20AEC สืบค้น 5 สิงหาคม 2559
Kriengsak Chareonwongsak (2016). Trends in transportation and logistics behind AEC. Retrieved 5 August 2016, from http://www.kriengsak.com/Trends%20in%20transport%20and%20Logistics%20after%20AEC
จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์. (2560). แบบจำลองความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Chanphen Wannaarak. (2017). Model of the competitive advantage of transportation and logistics business in Thailand. Doctor of Business Administration Thesis College of Management Studies Sripatum University, Bangkok.
วสิษฐ์ พรหมบุตร. (2554). คุณลักษณะขององค์การแห่งการเรียนรู้และผลต่อคุณภาพการบริการ : การศึกษาเชิงประจักษ์ของโรงพยาบาลในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์บริหาธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
Wasit Prombut. (2011). Characteristics of learning organizations and their effects on service quality: empirical studies of hospitals in Thailand. Ph.D. Business Doctorate Faculty of Business Administration Graduate Business University, Bangkok.
วัชระ เวชประสิทธิ์. (2557). ตัวแบบกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความผูกพัน และ ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. ดุษฎีนิพนธ์บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
Watcharawet Prasit (2014). Human resource management strategy model Affecting commitment And performance of hotel business staff in Thailand. Doctor of Business Administration Doctorate Graduate school Ramkhamhaeng University, Bangkok.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. (2559) ออนไลน์ เข้าถึงได้จาก www.fti.or.th สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2559
The Federation of Thai Industries. (2016). Retrieved 15 August 2016, from www.fti.or.th.
สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์. (2554). สถิติวิเคราะห์สำหรับ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ : เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : เจริญดีมั่นคงการพิมพ์.
Supamas Angsuchoti, Somthawin Vichitwanna and Ratchanikool Phinyo Phanuwat. (2011).
Statistical analysis for research in social sciences and behavioral science: techniques using LISREL program (3rd edition). Bangkok: Charoen Dee stable printing.
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=ni_page สืบค้นเมื่อ 5 เมษายน 2562
Office of the National Economic and Social Development Council (2019). The national income of Thailand Chain type. Retrieved 5 April 2019, from https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=ni_page.
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2550). รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2549 และแนวโน้มปี 2550. กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.).
Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (2007). Report of the situation of small and medium enterprises in 2006 and trends in 2007. Bangkok: Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP).
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. (2561). รายงานสถานการณ์ SME ปี 2561. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก
https://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=215 สืบค้นเมื่อ 11 เมษายน 2562
Office of Small and Medium Enterprises Promotion. (2018). SME situation report for 2018. Retrieved 11 April 2019,
from https://www.sme.go.th/en/download.php?modulekey=215
Al Sawalqa, F. A. H. (2011). The changing role of management accounting: assessment of the impact of financial and non-financial performance measures usage on organizational performance in Jordan (Doctoral dissertation, Murdoch University).
Amit, R., & Schoemaker, P. J. (2012). Z strategic assets and organizational rent. Strategische
Managementtheorie, 14, 325.
Boissevain and Mitchell. (1973). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist, 34, 149-169.
DuBrin, A.J. & Ireland, R.D. (1993). Management and organization. (2nd ed.). Cincinnati, OH: South-West
Fader, P. (2011). Customer centricity: Focus on the right customers for strategic advantage. Philadelphia: Wharton Digital Press.
Hanna, N. K. (2016). E-commerce as a techno-managerial innovation ecosystem: Policy implications. Journal of Innovation Management, 4(1), 4-10.
Lamberti, L. (2013). Customer centricity: The construct and the operational antecedents. Journal of Strategic Marketing, 21(7), 588–612.
Laura Macchiona. (2017). Supply chain configurations: a model to evaluate performance in customized productions. International Journal of Production Research, 2017 Vol. 55, No. 5, 1386–1399.
Mishra, V., & Bisht, S. S. (2013). Mobile banking in a developing economy: A customer centric model for policy formulation. Telecommunications Policy, 37(6-7), 503-514.
Mithas, S., Tafti, A., and Mitchell, W.(2013). How a Firm’s Competitive Environment and Digital Strategic Posture Influence Digital Business Strategy. MIS Quarterly (37:2), pp. 511-536.
O'donnell, A.. (2014). The contribution of networking to small firm marketing. Journal of Small Business Management, 52(1), 164-187.
Sheth, J. N., Sisodia, R. S., & Sharma, A. (2000). The antecedents and consequences of customer centric marketing. Journal of the Academy of marketing Science, 28(1), 55-66.
Stephen. (2001). Supply Chain Operations Reference Model Version 5.0: A New Tool to Improve Supply Chain Efficiency and Achieve Best Practice”, Information Systems Frontiers, Vol. 3, No. 4/ December, 2001
TDRI. (1989). The Development of Thailand’s Technological Capability in Industry. Volume1 Overview and Recommendations, Bangkok Thailand.
Wang, T., & Cullinane, K. (2015). The efficiency of European container terminals and implications for supply chain management. In Port management (pp. 253-272). Palgrave Macmillan, London.
Published
2020-12-14
Section
Research Articles