The Solid Waste Management Behavior Model Of Minorities Phetchaburi Province

  • Nichapa Muenphukdee M.P.A. Students of College of Management Innovation, Rajamangala University of Technology Rattanakosin
Keywords: Success, Solid waste management behavior, Karen Minority

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2542). การจัดการมูลฝอย. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2535). พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

กัลยา หอมเกตุ. (2548). อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กะเหรี่ยงท่ามกลางชีวิตแบบใหม่ : กรณีศึกษา

บ้านห้วยสัตว์ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเต็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลันวลัยลักษณ์.

โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์.

ณัฐวดี สุขช่วย (2558). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบานดาน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว.งานนิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา.

ณิชชา บูรณสิงห์. (2558). การบริหารจัดการขยะ : กรณีจังหวัดสงขลาและกรุงเทพมหานคร. สำนักวิชาการ : สำนักงานเลขธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ธีรวรรณ บุญโทแสง และคณะ (2556). ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ ของหมู่บ้านนางแลใน ตำบลนางแลอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย.งานวิจัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

นัฐฐา ทองช่วย. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

ปภาวรินทร์ นาจำปา (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด. งานนิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

มธุรดา ศรีรัตน์. (2562). การบริหารแบบมีส่วนร่วม. (ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://gotoknow.org/

blog/mathu/33443, [2544,25 พฤษภาคม 2562]

ราชกิจจานุเบกษา. (2535). พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535. กรุงเทพฯ : ราชกิจจานุเบกษา.

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. 2535. พระราชบัญญัติเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานนโยบายและแผน สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

สุรเดช สมใจหมาย. (2551). ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Published
2020-06-30
Section
Research Articles