Identities of Maha sarakham University Students (MSU FOR ALL)

Authors

  • รองศาสตราจารย์ดร.สมบัติ ท้ายเรือคํา รองศาสตราจารย์ดร. อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract

สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว และจากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา
สังคมไทยได้มุ่งความเจริญทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ละเลยความสำคัญ
ของการพัฒนาทางด้านจิตใจคุณธรรมจริยธรรม ความรู้รับผิดชอบความสามัคคีต่อสังคม จึงก่อให้เกิดความ
เสียหายเกิดปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเป็นที่มาของปัญหาสังคม ซึ่งนับวันจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นพลังสำคัญในอนาคตของประเทศก็สะท้อนปัญหาดังกล่าว
อย่างน่าเป็นห่วงเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมกันแสวงหา
แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างบุคลากรของประเทศที่มีพร้อมทั้งปัญญาความรู้และคุณธรรมอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งส่วนตัว ส่วนรวมและประเทศชาติควบคู่กันไป สถาบันการศึกษาทุกแห่งจึงต้องมีภารกิจในการ
ร่วมพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรมจรยธรรมิ และมีความสุขในสังคมยุคโลกาภิวัตน์
นี้อย่างเต็มความสามารถคุณธรรมที่จำเป็นจะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวันบเป็นที่สุดของผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการ
พัฒนานิสิตนักศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การศึกษาหลักของคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ที่ใช้ในกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชวาทของพระองค์เพื่อน้อมนำ
ความรู้จากแก่นแท้และสาระในพระบรมราโชวาทันั้นไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในกระบวนการบริหารและการ
จัดการศึกษาเพิ่ิื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีความสำคัญยิ่ง

References

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2558). “หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน (ระดับอุดมศึกษา)”

http://www.web.msu.ac.th/msucont.php?mn=mfac&paction=FACEDU
วิจิตร ศรีสอ้าน. (2551). วาทกิจของวิจิตรศรีสอ้าน.กรุงเทพฯ : อักษรไทย.

สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2555). แผนปฏิบัติงานการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

สมพร เทพสิทธา. (2542). คุณธรรมและจริยธรรม.กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แหงประเทศไทย.

สํานักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. (2554). หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554).

มหาสารคาม : สํานักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

Downloads

Published

2015-07-31

How to Cite

ท้ายเรือคํา ร. (2015). Identities of Maha sarakham University Students (MSU FOR ALL). Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University, 2(2), 6–18. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/211423

Issue

Section

Research Articles