การศึกษากับวงจรแห่งความชั่วร้ายของชวีิตมนุษย์และสังคม

Authors

  • รองศาสตราจารย์ดร.อุทัย บุญประเสริฐ รองศาสตราจารย์ดร. ผู้อํานวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

Abstract

หลักการหรือแนวความคิดพื้นฐานที่ถือได้ว่าเป็นแนวคิดขั้นต้น ที่สามารถใช้อธิบายถึงสาเหตุสำคัญๆ
อันเป็นที่มาหรือที่มีส่วนทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ตกต่ำทำให้ชีวิตมนุษย์ต้องจมปลักอยู่กับสภาพที่
เลวร้าย ที่ชักนำให้มนุษย์ตกสู่สภาพที่เลวร้าย ที่เสื่อมเสียและยากไร้อยู่ตลอดเวลา คือเรื่อง วงจรแห่งความชั่ว
ร้าย หรือวัฏจักรแห่งความชั่วร้ายของชีวิตมนุษย์ (Viciuos circle) ซึ่งในตอนต่อไปนี้จะเรียกสั้น ๆ เพื่อความ
สะดวกในการสื่อความหมายว่า วงจรแห่งความชั่วร้าย วงจรแห่งความชั่วร้ายที่จะกล่าวถึงนี้ เป็นตัวแบบ
(Model) หรือแบบจำลองแบบหนึ่งที่ใช้ช่วยให้คำอธิบายแบบง่าย ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า หากชีวิตของมนุษย์ได้ตก
เข้าสู่วงจรดังกล่าวแล้ว สภาพชีวิตและความเป็นอยู่ จะมีแต่ตกต่ำและเลวร้ายยิ่งขึ้น อยู่ตลอดเวลา วงจร
ดังกล่าวนี้อาจแสดงเป็นแผนภาพสัมพันธ์แบบง่าย ๆ ได้ดังนี้

References

อุทัย บุญประเสริฐ (2529). การศึกษากับการพัฒนาและความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศ. สระบุรี : โรงพิมพ์ปากเพรียวการช่าง.

Downloads

Published

2015-07-31

How to Cite

บุญประเสริฐ ร. (2015). การศึกษากับวงจรแห่งความชั่วร้ายของชวีิตมนุษย์และสังคม. Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University, 2(2), 2–5. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/211422

Issue

Section

Research Articles