การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายขอบ

  • สมบัติ ฤทธิเดช Journal of Research for Social and Community Development, Rajabhat Maha Sarakham University

Abstract

 บทความเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายขอบ” ได้สังเคราะห์องค์ความรู้จาก กิจกรรมการถอดบทเรียนของผลการวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ สภาวการณ์และการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันรามจิตติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งการนําเสนอบทความเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเชิงประเด็นปัญหาเด็ก และเยาวชน ประเภทเด็กด้อยโอกาสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม วัตถุประสงค์ของการถอดบทเรียนคือ (1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนเด็กด้อยโอกาสในด้าน สภาวการณ์เด็กด้อยโอกาสจังหวัดมหาสารคามป๎จจัยที่ทําให้เป็นเด็กด้อยโอกาส และ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดมหาสารคาม 

Downloads

Download data is not yet available.

References

กมลินทร์ พินิจภูวดล. (2541). แนวทางและมาตรการในการจัดการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส. รายงาน ผลการวิจัย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

การถอดบทเรยีนเด็กด้อยโอกาสจงัหวัดมหาสารคาม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ แหล่งเรียนรชูุ้มชนปูุทวด ครูสิงห์ ฤทธิเดช จังหวัดมหาสารคาม

การถอดบทเรยีนเลา่เรื่องการทําแหนมเห็ดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ แหล่งเรียนรู้ชุมชนปูุทวดครูสิงห์ ฤทธิเดช จังหวัดมหาสารคาม

เด็กชายเอ และเด็กหญิงบี (นามสมมติ) ถอดบทเรยีน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ แหล่งเรียนรมชุ้มชนบ้าน หลังเรียนปูุทวดครสูิงห์ ฤทธิเดช จังหวัดมหาสารคาม

ประเวศ วะสี. (2544). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์.

เว็บไซต์ http//www.bopp-obee.info/ของสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

สถาบันรามจิตต.ิ (2549). สมุดรายงานข้อมูลตัวบ่งชี้รายจังหวัด 2549-2550. ในโครงการติดตามสภาวการณ์ เด็กและเยาวชนรายจังหวัด กรุงเทพฯ : สถาบันรามจติติ.

สมบัติ ฤทธิเดช และคณะ. (2555). โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สภาวการณ์และ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.).

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. (2543). การจัดการศึกษาทางเลือกโดยศูนย์การ เรียนในสถานสงเคราะห์และในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจํากัดภาพพิมพ์.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (สบืค้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554). https://www.nesdb.go.th.

องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน. (2552). รายงานแผนปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2552-2555. มหาสารคาม : องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโน.
Published
2014-07-31
Section
Research Articles