การเรียนรู้รำวงชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ

Authors

  • ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม
  • สมบัติ ฤทธิเดช ฤทธิเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Abstract

การเรียนรู้ำวงชาวบ้าน จำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการจัดระบบให้เป็นขั้นตอน เพื่อความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้การเรียนรู้นั้นมีคุณภาพ ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ เพราะการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะใน ห้องเรียน แต่การที่คนมีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่ง ได้ถ่ายทอดองคความรู้ที่ตนเองมี ให้กับคนที่ยังไม่รู้ต่างหาก ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ เช่นเดี่ยวกับการเรียนรู้ำวงในบ้านกุดแคน ตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมแสดงรำวงหลายช่วงวัยได้เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งผู้เขียนได้ใช้วิธี การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมได้เข้าร่วม กิจกรรมการแสดงรำวงร่วมกับชาวบ้าน บ้านกุดแคนและใช้วิธีถอดบทเรียนจัดสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ำวงชาวบ้าน ส่งผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในด้านใด ซึ่งการนำเสนอบทความเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเรื่อง ” การเรียนรู้ำวงชาวบ้านอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ “ ปรากฏรายละเอียดดังนี้

References

แผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2553). ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทย. เข้าถึงได้จากhttps://www.dekplus.com

สมภพ เพ็ญจันทร์. (2542). ประวัติ ระบ า ร า ฟ้อน เซิ้ง. วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร.

Downloads

Published

2016-07-31

How to Cite

ฤทธิเดช ป., & ฤทธิเดช ส. . ฤ. (2016). การเรียนรู้รำวงชาวบ้านเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ. Journal of Research and Development Institute Rajabhat Maha Sarakham University, 3(2), 9–18. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/211071

Issue

Section

Research Articles