การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri

Authors

  • Rungarun Khasasin สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

Keywords:

บุคลากรในโรงงาน, การพัฒนาบุคลากร

Abstract

เมื่อวาระการออกของวารสารสารสนเทศครบกำหนดอีกครั้ง ผู้ดูแลวารสารได้ติดต่อมาที่ข้าพเจ้าเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้เขียนบทปริทัศน์หนังสือ…..เป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเขียนบทวิจารณ์หนังสือจึงทำให้ข้าพเจ้าต้องค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนบทวิจารณ์หนังสือเป็นการใหญ่…..ซึ่งโดยปกติแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังเป็นอย่างมาก และมีหนังสือที่อ่านเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่เล่มที่ข้าพเจ้าสะดุดใจและอยากเขียนบทปริทัศน์หนังสือก็คือหนังสือ “การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri” หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลโดยท่าน รองศาสตรจารย์ดร.บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเล่มนี้มีสาระเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ Monozukuri ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาบุคลากรสไตล์ญี่ปุ่น…..กอรปกับข้าพเจ้าเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Monozukuri เนื้อหาเล่มนี้ยังมีรูปแบบการพัฒนาบุคลากรในโรงงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และมีหลักการเกี่ยวกับ “Monozukuri” ที่ตรงกับความสนใจของข้าพเจ้าและเมื่อได้พบกับ “หนังสือเล่มนี้” จึงไม่ลังเลที่จะนำมาเขียนบทปริทัศน์หนังสือ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

References

ฮาตะ, โทชิมิจิ. (2559). การพัฒนาบุคลากรในโรงงานแบบ [Monozukuri (บัณฑิต โรจน์อารยานนท์, ผู้แปล
และเรียบเรียง)]. กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
แนวทางการเรียนการสอนตามหลัก Monozukuri (2563,1 ธันวาคม). สืบค้น 5 มกราคม 2564,จาก
http://www.mua.go.th/users/he-commission/t-visit%20project/t-visit%20book%202/23

Downloads

Published

2020-11-27

Issue

Section

บทวิจารณ์หนังสือ