The role of saxophone in various bands

Authors

  • Vorawut Samaitherdsak Bunditpatanasilpa Institute Ministry of Culture

Keywords:

แซ็กโซโฟน, เครื่องดนตรีสากล

Abstract

          ดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ซึ่งเริ่มจากการแสดงออกทางอารมณ์ ดีใจ เสียใจ โกรธ รัก ความกลัว ความเชื่อถือศรัทธาในสิ่งที่มองไม่เห็นหรือความไม่รู้ อาจกล่าวได้ว่า ดนตรีเป็นเรื่องของศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียงซึ่งมนุษย์สร้างขึ้น อาจลอกเลียนแบบเสียงจากธรรมชาติ หรือเสียงอะไรก็ตามแต่ นำเสียงนั้นมาเรียบเรียงให้มีระเบียบ และสำคัญที่สุดนั้น ดนตรีต้องมีอารมณ์ในการที่จะสื่อสารไปยังผู้ฟัง อันก่อให้เกิดความรู้สึกทางด้านอารมณ์ สติปัญญา และความคิดแก่ผู้ที่ได้ยินในด้านโลกาภิวัตน์ทางดนตรี เดิมทีในอดีตเรามีเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบในธรรมชาติ อาทิ ดิน หิน ไม้ ไหม เหล็ก หนัง ไม้ไผ่ ผลไม้ เช่น น้ำเต้า เป็นต้น เพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดนตรีให้แก่นักดนตรี ใช้บรรเลงบทเพลงที่นักประพันธ์เพลงหรือคีตกวีได้รังสรรค์แด่ผู้ฟัง ในแต่ละยุคแต่ละสมัย จนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

          แซ็กโซโฟน (Saxophone) จัดเป็นเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่ายอดนิยมชนิดหนึ่งที่มีผู้สนใจเรียนมากที่สุด เนื่องจากเครื่องแซ็กโซโฟนมีหลายขนาด สามารถฝึกฝนตั้งแต่เล็กจนถึงระดับผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย สุ้มเสียงไพเราะจับใจ สามารถสะกดให้ผู้บรรเลงและผู้ฟังตกอยู่ในภวังค์และมนต์สะกดของเสียงแซ็กโซโฟน

          บทความนี้ผู้เขียนได้สังเคราะห์ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดนตรีแซ็กโซโฟน ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาบทบาทของแซ็กโซโฟนในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ

References

โกวิทย์ ขันธศิริ. (2558). ดุริยางคศิลป์ตะวันตกเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แซกโซโฟน. (2555). สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2563, จาก http://saxophonedd.blogspot.com/
2012/07/blog-post_8652.html
โซปราโน่แซกโซโฟน [Soprano saxophone]. (2563). สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2563, จาก
http://www.ecarddesignanimation.com/home/soprano_saxophone.php
ณัฐริกา รัตนพาหุ. (2556). วงคอนเสิร์ตแบนด์ วงซิมโฟนิคแบนด์ [Concert Band or Symphonic Band].
สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2563, จาก http://nattharika25.blogspot.com/p/symphonic-band-or-
concert-band.html
วงดนตรีประเภท (สตริงคอมโบ). (ม.ป.ป.). สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://sites.google.com/
site/mymusicinsite/prapheth-wng-dntri-sakl/4-wng- khxmbo-hrux-string-khxmbo-
combo-or-string-combo
วัลดา นามสกุล. (2557). วงโยธวาทิต. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://sites.google.com/
site/wanladaandmusic/wng-yo-th-wathit
ระดับช่วงเสียงของแซ็กโซโฟน. (2548). สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2563, จาก
http://www.musiclib.psu.ac.th/data/western-musuc/Chapter3/CHAP3-2.htm
ศุภชา พิริภัณฑ์. (2558). ชนิดของ saxophone. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2563, จาก
https://sites.google.com/
สุกรี เจริญสุข. (2545). ศิลปะการเป่าแซ็กโซโฟน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: จงเจริญการพิมพ์.
----------. (2560, 22 พฤษภาคม). อาศรมมิวสิก : นิชฌาน พิทยาธร นักแซกโซโฟนหน้าใหม่.
มติชน. สืบค้นจาก https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_564755
อาคม ทีฆวาทิน. (2552). แซกโซโฟนเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส.
Burek, C. (2011). The heavyweights Brass Band don't bring me down. Retrieved
February 10, 2020, from http://exclaim.ca/music/article/heavyweights_
brass_band-dont_bring_me_down
Howe, R.S. (2003). The invention and early development of the Saxophone 1840
55. Journal of the American Musical Instrument Society;29, 97-180.
Ingham, R. (1998). The Cambridge companion to the Saxophone. Cambridge:
Cambridge University Press.
Klose, H. (1995). 25 Daily exercises for Saxophone. Retrieved February 10, 2020,
from https://www.bookdepository.com/25-Daily-Exercises-for-Saxophone-H-
Klose/9780825811517
----------. (2014). 25 Daily exercises for Saxophone. Retrieved February 10, 2020,
from https://www.amazon.com/O1718-25-Daily-Exercises- Saxophone/ dp/
0825811511
The Saxophone family. (n.d.). Retrieved February 10, 2020, from
https://en.wikipedia.org/wiki/Contrabass_saxophone
The West point Saxophone quartet. (2011). Retrieved February 10, 2020, from
http://saugertiespromusica.org/west_point_saxophone2011.htm
Walmart. (n.d.). Bass Saxophone. Retrieved February 10, 2020,
from https://www.walmart.com/ip/Model-661-Bass-Saxophone/429334036
Wiki. (n.d.). Contrabass Saxophone. Retrieved February 10, 2020,
https://en.wikipedia.org/wiki/Contrabass_saxophone

Downloads

Published

2020-11-25

Issue

Section

บทความวิชาการ