โลจิสติกส์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ

  • นิตยา มณีวงศ์ Logistics and Culture

Abstract

Recently Logistics involves with business, industry, services and tourism sectors.  Tourism is the one factor to boost up economic and social in terms of foreign currency profit.  It creates over employment, careers, jobs hiring and other services to get bound by tourism like; hotel, restaurants, souvenir shops, tour agencies and attractive cultural places; temples, floating markets etc. All of those factors need to apply logistics to move forward the tourist from one places to other places to gain some knowledge and impression experiences which lies through destination.  It also supports tourism sector for make some tourists’ satisfactory; especially, cultural tourism.  This article was presented between logistics students, faculty of Management Science, BSRU and Thai Travel Plus to make tourism logistics plans for cultural tourism of 100 French foreigners.

Downloads

Download data is not yet available.

References

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2550). โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร. กรุงเทพฯ: บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด.
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์. (2548). การวางแผนการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร:
คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชิตพงษ์ อัยสานนท. (2558). Logistics & Supply Chain มองรอบทิศคิดอย่าง supply Chain Logistics and
supply Chain Management ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. Industrial Technology Review No. 274 ประจำเดือน กันยายน 2558.
ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์. (2550). การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์.
สิรวิทชญ์ วรมงคล. (2562). เศรษฐกิจไทยปี 2562 ชะลอลงแต่ยังเติบโตดี. ธนาคารแห่งประเทศไทย.
สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562. จากhttps://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/DocLib_/Article_22Jan2019.pdf.
สุรเชษฐ์ เชษฐมาส. (2541). ท่องเที่ยวแบบ “นิเวษสัญจร” ทางรอดแหล่งท่องเที่ยวไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย.
______________. (2560). รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจำปี 2560. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
______________. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชิต ฉบับที่ 2 (พ.ศ 2560 – 2564). สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
______________. การศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา. ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยจากศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ประจำปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ. ศ. 2554.
Barratt, M. (2004). Understanding the meaning of collaboration in the supply chain. Supply
chain Management: An International Journal, 9(1), 30 – 42.
Douglas M. Lambert. (2008). SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, Process, Partnerships, Performance,
3th Edition. Supply Chain Management Institute Sarasota, Florida.
Mcintosh, R.W, Goeldner, C.R, & Ritchi, Jr. B. (1995). Tourism: Principle, Practices and
Philosophies. New York: John Wiley & Sons.
Published
2019-12-11
Section
บทความวิชาการ