Consumer Behaviors towards Commitment to Small Groceries in Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

Authors

  • Kanjanaporn Sirarangsri สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • Patpasut Satunuwat สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Keywords:

Commitment of Consumer, Consumer Behavior, Small Grocery

Abstract

This research aims to study 1) commitment of consumers toward small groceries in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya province 2) relationship between consumer behavior and their commitment toward the small groceries in Bang Sai district Phra Nakhon Si Ayutthaya province.

This research is a quantitative research where samples of the research are consumers who buy products and acquire services from the small groceries in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya. The researcher determined size of the sample by using Taro Yamane’s formula (Taro Yamane.1973) and obtained 397 samples. A tool that used in the research is a questionnaire at a significance level of 0.97

Data are statistically analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses that tested by using T, F and SD values are determined statistical significance at 0.05. Hypotheses that tested by using inferential statistic to find Pearson correlation are determined at a significance level of .01

            Finding of the research found it that 1) personal factors of consumers who bought products from the small groceries in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya, mostly female, aged between 41-60 years old. Most of them were high-school or vocational graduates with an average income of 10,001-20,000 baht a month, and were married 2) commitment of consumers in 4 aspects: emotional commitment, confidence, repurchasing behavior, and recommendations in the overall appeared in high level 3) behavior of consumers in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya in 3 aspects: service acquiring, decision making process and experiences in the overall appeared in high level 4) findings of a comparative analysis on consumer behaviors toward the small groceries in Bang Sai district, Phra Nakhon Si Ayutthaya by using personal factor as a criteria are:  different genders indifferently affect consumer behavior towards small grocery. different ages differently affected behavior toward small grocery. different levels of education indifferently affected behavior toward small grocery. different professions differently affected behavior toward small grocery. different levels of average income differently affected behavior toward small grocery. different marital status differently affected behavior toward small grocery.

5) The relationship Consumer Behaviors toward Commitment to Small Groceries in Bang Sai District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province By The scenario has a positive on all sides. It has a high correlation levl.

Keyword : commitment of consumer, consumer behavior, small grocery

Downloads

Download data is not yet available.

References

คนอง ปัญญะ. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซูมิโกะ ลีดเฟรม ประเทศไทย จำกัด. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

จิตราพร ลดาดก. (2559). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์,(2564).เทรนด์ธุรกิจโลกหลังยุคโควิด ผ่านมุมมองผู้บริหาร PwC ประเทศไทย. ค้นเมื่อ 18 มกราคม 2565, จาก https://www.salika.co/2021/09/30/charnchai-chaiprasit-pwc-thailand-vision/

ฐัธนินท์ ศักดิ์ดํารงรัตน์. (2564). 6 เหตุผล“โชห่วย” สำคัญต่อคนไทย-เศรษฐกิจไทย และกรณีศึกษา “แบรนด์ซุปไก่-ดัชมิลล์-ยูนิลีเวอร์” . ค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2565, จาก www.brandbuffet.in.th

ณัฏฐธิดา วงศ์จิรทีปต์.(2562). ความผูกพันของลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่ต่อแบรนด์สตาร์บัคส์. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564, ผลกระทบจากธุรกิจ e-commerce ต่อผู้ประกอบการท้องถิ่น. ค้นเมื่อ 9 มกราคม 2565, จาก https://www.bot.or.th

นุชนารถ สุปการ. (2561). คุณลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

นัฐติกูณฑ์ มุมินทร์. (2556). วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตกรุงเทพมหานคร. นนทบุรี: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.

ปรมาภรณ์ ธานี.(2563). ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพนของลูกค้าต่อร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล.

ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล. (2563). พลิกโฉมธุรกิจหลังวิกฤตโควิด-19. ค้นเมื่อ 9 มกราคม 2565, จาก https://www.krungsri.com/bank/getmedia/578838c1-5ffc-47dd-ba5ff807bc86d248/RI_Post_Covid19_New_Normal_200716_TH.aspx

ภาวิณี กาญจนาภา. (2559). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วรฉัตร แสงกิติสุวัฒน์. (2555). พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอเมืองลำพูน. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

วิเลิศ ภูริวัชร. (2555). การสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Customer Engagement). ค้นเมื่อ 19 มกราคม 2565, จาก https://www.pawoot.com

ศศิพร บุญชู. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของโครงการบ้านจัดสรร ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ศิริรัตน์ บุณยเกตุ. (2556). กระบวนการพฤติกรรมผู้บริโภค. ค้นเมื่อ 9 มกราคม 2565, จาก https://www.sirirattc.com

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชณ์. (2564). พาณิชย์เผยร้านโชห่วยยังเป็นที่นิยม ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน. ค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2564, จาก http://www.tpso.moc.go.th/th/node/11371.

สุมัยยา นาคนาวา. (2564, มกราคม-เมษายน). ทัศนคติ พฤติกรรม และส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อทัศนคติการใช้บริการร้านอาหารฮาลาลของผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิม. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 15(1).

อรพิมล สุวรรณวาล. (2558). จำนวนร้านสะดวกซื้อพุ่ง! ‘โชห่วย’ อ่วม ถึงเวลารัฐต้องกำกับตลาด แข่งขันเป็นธรรม?. ค้นเมื่อ 18 มกราคม 2565.จาก http://www.ictsilpakorn.com/ictmedia/ detail.php?news_id=364#.WDQeLfl97IU.

อุษณีย์ ศาลิคุปต. (2558). วิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกรายย่อย ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Brodie, R. J., Ilic, A., Juric, B. & Hollebeek, L. (2013). Consumer engagement in a virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business, 66, 105-114.

Foxall, G. R. & Sigurdsson, V. (2013). Consumer behavior analysis: Behavioral economics meets the marketplace. Psychological Record, 63(2), 231- 237.

Kuester, S. (2012). Strategic marketing & marketing in specific industry contexts. n.p.: University of Mannheim.

Peter, J. P. & Olson, J. C. (2005). Consumer Behaviour and Marketing Strategy (7th ed). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Schiffman, Leon G., and Leslie Lazar Kanuk (2000). Consumer Behavior (7th Ed). New Jersey: Prentice-Hall.

Verhoef,P.C., Reinartz, W.J. & Krafft, M. (2010). Customer engagement as a new perspective in customer management. Journal of Service Research, 13, 247-252.

Vivek, S. D., Beatty, S. E., & Morgan, R. M. (2012). Customer engagement: Exploring customer relationships beyond purchase. Journal of Marketing Theory and Practice, 20 (2), 127–145.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory analysis (3rd Ed). New York: Harper and Row.

Published

08/31/2022