Marketing Communication Strategy of SDDS Co., Ltd. Affecting the Consumers’ Media Exposure Behaviors

Authors

  • Intira Naveera หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • Patpasut Satunuwat หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Keywords:

media exposure behavior, marketing communication strategy, event marketing

Abstract

This research aimed to 1) study the marketing communication strategy that affects media exposure of SDDS Co., Ltd’s consumers, 2) compare the factors affecting the marketing communication strategy of SDDS Co., ltd by using personal factors as a criterion, and 3) study the relationship between media exposure behavior of consumers and marketing communication strategy of SDDS Co., Ltd. The Samples of the study consisted of 400 consumers who were interested in advertising media design of fashion products, exposition of products or services or consumer goods of SDDS Co., Ltd. Sample size was calculated using the W.G. Cochran formula. A tool used in the research was a questionnaire with a confidential level of 0.98 and data were analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by using T-test, F-test, and SD values, including inferential statistics to find Pearson correlation. The statistical significance level was set at .05.

The Findings revealed that 1) the personal factor of the respondents, majority of the respondents were female aged between 20-30 years old, graduated with a bachelor’s degree, worked for a company, and single, 2) the media exposure behavior of SDDS Co., Ltd’s consumers in terms of the need for personal satisfaction, the need to access knowledge, a the need for social interaction, the overall results were at a high level, 3) the marketing communication strategy of SDDS Co., Ltd., when considering in each aspect which included selling by using sales staffs, public relations, sales promotion, and advertisements, in the overall was at a high level and direct marketing aspect was found at the lowest level, 4) the comparison of factors affecting marketing communication strategy of SDSS Co., Ltd by using personal factor as criteria was found it that the different gender has a different level of the marketing communication strategy of SDSS Co., Ltd., and 5) the relationship between media exposure behavior of consumer and marketing communication strategy of SDSS Co., Ltd, the overall relationship was positive in all aspects while the degree of relationship was in moderate level. The statistical significance level was set at .01 (r = .594).

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ. (2561). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร การรู้ทันสื่อ และการรู้ทันตนเอง ในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษานิเทศศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 37(1), 200-213.

กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล. (2556). คู่มือสื่อใหม่ศึกษา (พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.

คำนาย อภิปรัชญาสกุล. (2558). การวิจัยตลาด. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์พับลิชชิ่ง.

จิตราพร ลดาดก. (2559). ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ(7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบิน ต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ปทุมธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ณฐอร อุทัยวรรณ. (2559). ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกรณีศึกษาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ณัฐธิดา เสถียรพันธ์. (2562). กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และใช้บริการ โรงภาพยนตร์ลิโด้ คอนเน็คท์ ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง. (2557). Content Marketing เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง. กรุงเทพฯ: เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์.

ธนันธร มหาพรประจักษ์. (2564). โควิดเร่งธุรกิจปรับเข้าสู่ดิจิทัล. ค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2564 , จากwww.bot.or.th

นธกฤต วันต๊ะเมล์. (2557:48) การสื่อสารการตลาด(พิมพ์ครั้งที่2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นิภารัตน์ ป้อสีลา. (2557) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของผลการดำเนินงานของธุรกิจขายตรง. ดุษฏีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน, มหาวิทยาลัย คริสเตียน.

นุชนารถ สุปการ. (2561). คุณลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

พิจิตรา มงคลศรีพิพัฒน์. (2559). พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเที่ยวไทยเท่ กับพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทย. การค้นคว้าอิสระ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณ. (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มงคล โสภณ และวิภาวรรณ กลิ่นหอม. (2558). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของสมาชิกในแฟนเพจสายการบินต้นทุนต่ำ. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.

รังสิยา พวงจิตร. (2555). เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ และความภักดีต่อตราสินค้าของเครื่องสำอาง Oriental Princess ของผู้บริโภคเพศหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ.

วชิรวัชร งามละม่อม. (2558). การบริหารแนวใหม่ (New Public Management: NPM). กรุงเทพฯ: สถาบัน TDRM.

วรรณภา แตกปัญญา. (2559). แนวทางการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

วิกรานต์ มงคลจันทร์. (2556). The Invisible Hat. ถอดหมวกเปิดความคิดชีวิต และการตลาด. กรุงเทพฯ: อาคเนย์การพิมพ์.

วิจิตรา บุญแล. (2563). การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศรวัสย์ สมสวัสดิ์ และชนมณี ทะนันแปง. (2563: 129). ความอยู่รอดของอุตสาหกรรมไมซ์ Meeting, Incentive, Conventions: วารสารนวัตกรรมและการจัดการExhibitions (MICE) ในยุคโควิด-19. วารสารนวัตกรรมและการจัดการ, 5(ฉบับเพิ่มเติ่ม), 129-145.

ศศิพร บุญชู. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของโครงการบ้านจัดสรร ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

สายทิพย์ วชิรพงศ์. (2556). การเปิดรับ การรับรู้ และทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์จากข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในทวิตเตอร์. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สุคี ศิริวงศ์พากร. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

สุมัยยา นาคนาวา. (2564). ทัศนคติ พฤติกรรม และส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อทัศนคติการใช้บริการร้านอาหารฮาลาลของผู้บริโภคที่ไม่ใช่มุสลิม. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาิชาการจัดการธุรกิจการบริการ, วิทยาลัยดุสิตธานี.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์/ETDA. (2563). ETDA เผยผลสำรวจ IUB 63 คนไทยใช้เน็ตปังไม่ไหว เกือบครึ่งวัน โควิด-19 มีส่วน. ค้นเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564, จากwww.etda.or.th

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ(2564) รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปี 2564. ค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2564, จาก www.businesseventsthailand.com

อรวรรณ เหมือนภักตร์. (2563). แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมจังหวัดลำปาง เป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมาย. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพะเยา.

อริศราณ์ หน่วยสังขาร. (2558). ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ (59-0003). การค้นคว้าอิสระการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการตลาด, มหาวิทยาลัยสยาม.

Barr, J. (2017). Analytics 4.0- Are You Ready for the Future of Competition? Elder Research. from https://www.elderresearch.com

Cochran, W.G. (1953). Sampling Techniques. New York : John Wiley & Sons.

Hawkins, M. & David L. (2010). Consumer behavior : building marketing strategy. Boston: McGraw-Hill.

Kottler, P. (1997). Analysis, Planning, Implementation and Control Marketing (9th ed.). New Jersey: A Simon and Schuster Company.

Marketo. (2013). Event Marketing. from www.marketo.com/Event-marketing.

Published

08/31/2022