The Adaptation of Food Business after the COVID-19 Crisis

Authors

  • Chirawan Kitivanarat ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • Noppawan Wisedsind ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • Patra Sukasukont ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Keywords:

Food Business, Adaptation, New Normal Situation, COVID-19

Abstract

The epidemic of the covid-19 virus has had a huge impact on the restaurant business due to campaign measures to refrain from leaving the house if it is not necessary. This academic article, therefore, aims to present the adjustment of the restaurant business under new normal circumstances. Due to this epidemic crisis, the value of the restaurant business between 2020 and 2021 decreased by 11%, operators need to adjust their businesses to meet the changing consumer behavior. Therefore, in adjusting the restaurant business under new normal circumstances, entrepreneurs should have a plan to be prepared to deal with various crises, especially in Crisis communication. The employees should be trained for increasing more knowledge, in addition, entrepreneurs should also focus on raising business standards in line with new normal situations such as cleanliness and food safety, providing customer service that minimizes exposure. There is a partnership with online food ordering platforms, marketing communications focused on new normal service standards and should explore consumer behavior towards the restaurant business in order to track the buying behavior or consumption patterns of the target customers and to develop a business model to meet the needs of consumers with efficiency and sustainability in business.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมสรรพากร. (2564). คู่มือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.rd.go.th/

fileadmin/user_upload/SMEs/infographic/guideline50_50.pdf

กระทรวงการคลัง. (2565). สิ้นสุดการใช้จ่ายมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ COVID-19 ปี 2564. ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.mof.go.th/index.php/th/view/attachment/file/3136353234/ข่าวแถลงกระทรวงการคลังฉบับที่%201-2565%20%28สิ้นสุดการใช้จ่ายมาตรการลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบ%20COVID-19%20ปี%202564%29.pdf

กรุงเทพธุรกิจ. (2564). อัพเดท 'ยิ่งใช้ยิ่งได้' ให้สิทธิ์ e-Voucher 7,000 บาท ใช้อย่างไร ใครได้สิทธิ์บ้าง ?. ค้นเมื่อ 9กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.bangkokbiznews.com/social/946230

ฐานเศรษฐกิจ. (2564). เปิดเกณฑ์เยียวยานักดนตรี ผู้ประกอบการผับ-บาร์ เช็คที่นี่. ค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.thansettakij.com/economy/505655

โณธิตา หวานชื่น, วรุตม์ นาฑี และศุภรัตน์ พิณสุวรรณ, (2564). ผลกระทบโควิด 19 และการปรับตัวของผู้ประกอบการค้าขายในตลาดเก็นติ้ง บริเวณพื้นที่ชายแดน ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก http://www2.huso.tsu.ac.th/NCOM/GEOGIS2021/FULL_PAPER/PDF20211024215536_1.pdf

The Standard. (2563). #Saveสตรีทฟู้ด เมื่อโควิด-19 ทำชีวิตเปลี่ยน ถึงเวลาร้านอาหารข้างทางต้องปรับตัวฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน. ค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://thestandard.co/dtac-save-street-food-during-coronavirus/

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2565). ข้อมูลรายบริษัท/หลักทรัพย์. ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.set.or.th/set/

commonslookup.do?language=th&country=TH

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). มาตรการเลื่อนกำหนดชำระหนี้. ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.bot.or.th/ covid19/content/sme/paymentholiday/Pages/default.aspx

ประชาชาติ. (2565). ร้านค้าเลิกรับ คนละครึ่งเฟส 4 โอดถูกเก็บภาษีเพิ่มหลักหมื่น. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.prachachat.net/finance/news-861335

ไทยรัฐ. (2565). คาดราคาหมูตลอดปี 65 จะอยู่ที่กิโลละ 190-220 บาท เนื้อไก่จะแพงขึ้นด้วย.

ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.thairath.co.th/business/feature/2282465

Positioning. (2564). ศึกฟรีหม้อไม่จบ! ห้างฯ เปิดแล้วแต่ชาบู-ปิ้งย่างยังจัดโปรฯ “หม้อฟังก์ชันล้ำ” โกยลูกค้าเดลิเวอรี่. ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://positioningmag.com/1287523

Marketeer. (2564). เจาะอินไซด์ Food delivery มีโอกาสเติบโตมากแค่ไหน. ค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://marketeeronline.co/archives/238462

เราเที่ยวด้วยกัน. (2565). โครงการเราเที่ยวด้วยกัน. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.เราเที่ยวด้วยกัน.com/

วิรัลพัชร ประเสริฐศักดิ์. (2565). แนวคิดและคำนิยามของความมั่นคงทางอาหาร. ค้นเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565, จาก http://www.polsci.tu.ac.th/fileupload/36/24.pdf

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2565). ธุรกิจร้านอาหารปี 65 คาดพลิกกลับมาฟื้นตัวร้อยละ 5.0 – 9.9 การแพร่ระบาดของ Omicron และต้นทุนวัตถุดิบยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 3299). ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.kasikornresearch.

com/th/analysis/k-con/business/Pages/

restaurant-z3299.aspx

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (2563). วิเคราะห์มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 1 และ 2 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย. ค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://tdri.or.th/2020/03/covid-7/

สมชัย จิตสุชน. (2564). ผลกระทบทางสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่และมาตรการที่ควรมี. ค้นเมื่อ 6 สิงหาคม 2565, จาก https://tdri.or.th/2021/01/impact-of-new-covid-19-wave/

เสาวณี จันทะพงษ์ และทศพล ต้องหุ้ย. (2565). ผลกระทบวิกฤต COVID-19 กับเศรษฐกิจโลก: This Time is Different. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_18Mar2020.aspx

เสาวณีย์ ตรีรัญเพชร, ศุภรัตน์ พิณสุวรรณ และวราภรณ์ ทนงศักดิ์. (2564). สภาพการณ์และการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา.

ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565, จาก http://www2.huso.tsu.ac.th/NCOM/GEOGIS2021/FULL_PAPER/PDF20211024221501_1.pdf

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ. (2564). มาตรการเยียวยาแรงงาน-ผู้ประกอบการเพิ่มเติม (ม.33, ม.39, ม.40 และ 9 กลุ่มอาชีพ). ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.pdmo.go.th/pdmomedia/documents/2021/Jul/มาตรการเยียวยาแรงงาน.pdf

สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร. (2565 ก). เข้าถึงได้จาก ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 49. ค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/19/8922

_______. (2565 ข). ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 47. ค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.prbangkok.com/

th/covid/detail/19/7321

Agarwal, M. & Rao, V. (1996). An Empirical Comparison of Consumer-Based Measures of Brand Equity. Marketing Letters, 7(3), 237-247.

Hodges, P. & Richardson, J. (2011). Boom, Gloom and The New Normal. ICIS publication.

Porter, M. E. (1998). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. USA: Illustrated edition.

Kotler, P. & Armstrong, G. (2009). Marketing, an Introduction. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Roy, C. and Andrews, H. A. (1999). The Roy’s Adaptation Model. Stamford: Appleton & Lange.

Published

08/31/2022