ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (2565)

08/31/2022
journa65new.jpg   สมัครสมาชิกในระบบออนไลน์วารสาร (คลิก)

 

ขอเชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2565 โดยเปิดรับบทความทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 ตุลาคม 2565

การนำส่งบทความ

            บทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ จะต้องส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/msaru  เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ กรณีที่บทความได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์บรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้นำเสนอตรวจสอบสถานะของบทความในการพิจารณาให้เผยแพร่ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการนำส่งดังนี้

  1. สมัครสมาชิกในระบบออนไลน์วารสาร
  2. จัดบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนด
  3. ส่งบทความตามแบบฟอร์มของวารสาร พร้อมแบบเสนอบทความผ่านระบบออนไลน์วารสาร
  4. บรรณาธิการกลั่นกรองบทความ และส่งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ
  5. ตรวจสอบสถานะของบทความที่ส่งออนไลน์ เพื่อแก้ไขหลังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
  6. ตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์
  7. กำหนดการการตีพิมพ์

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

- แบบฟอร์มบทความวิชาการ (Academic Article) (Download)
- แบบฟอร์มบทความวิจัย (Research Article) (Download)
- แบบเสนอส่งบทความวิชาการ/บทความวิจัย (Download)

Screenshot_2021-09-17_105939.jpg

Screenshot_2021-09-17_110015.jpg