เผยแพร่แล้ว: 05-09-2016

Journal of Mass Communication

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่