การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชาสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร

Main Article Content

พิชญาพร ประครองใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน (Project Based Learning) ในรายวิชาสื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ตลอดจนศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 122 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดทำโครงการ     บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม และการประเมินผลโครงการ รวมทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงาน ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้    ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการสื่อสาร 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้โครงการเป็นฐาน นักศึกษามีโอกาสในการกำหนดประเภทของสื่อพื้นบ้านสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การสื่อสารของแต่ละกลุ่ม โดยมีกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดรูปแบบให้น่าสนใจและสื่อความหมายทางวัฒนธรรม 3) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน เนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติจริง ฝึกการทำงานแบบมีส่วนร่วม ได้รับความรู้จากกระบวนการวางแผนการสื่อสารผ่านสื่อพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของไทย ได้คิดค้นและออกแบบเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้อย่างอิสระ ได้รับโอกาสในการแสดงศักยภาพและมีความเข้าใจบทเรียนมากขึ้น สามารถนำประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ดุษฎี โยเหลาและคณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้าง
เสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย.
กรุงเทพฯ : หจก. ทิพยวิสุทธิ
พรทิพา ศรีวงษ์. (2552). ผลการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้รูปแบบการสอนโครงงาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ภัทรภร ผลิตากุล. (2560). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโครงการเป็นฐานเพื่อประสบการณ์การสอนดนตรีของนักศึกษา
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Kemmis, S & McTaggart, R. (1988). The Action Research Planer (3rd ed.). Victoria: Deakin University.
Guzdial, M. (1998). Technological support for project-based learning. ASCD yearbook: Learning with
technology, 14: 47-71.