เพลงเรื่อง เพลงแม่บทในมิติดนตรีไทย

Main Article Content

ชยุติ ทัศนวงศ์วรา
วัศการก แก้วลอย

บทคัดย่อ

บทความวิชาการเรื่อง เพลงเรื่อง เพลงแม่บทในมิติดนตรีไทย มีประสงค์หลักในการนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเพลงไทยประเภทหนึ่ง คือ เพลงเรื่อง ในฐานะวัตถุศึกษาที่ใช้พิจารณารูปแบบระบบความคิดในวัฒนธรรมดนตรีไทยและนำเสนอคุณค่าของเพลงเรื่องจากการขยายประเด็นเรื่องเพลงแม่บท โดยเพลงเรื่องทำหน้าที่สำคัญของความเป็นเพลงแม่บทในมิติการเป็นต้นแบบของเพลงประเภทอื่น ๆ และในมิติการนำไปใช้ประโยชน์ (Function) นอกเหนือจากการใช้ประโคมโดยทั่วไป รวมทั้งการยกประเด็นสำคัญที่วิเคราะห์เพลงเรื่องผ่านความเป็นแม่บทเพลง เพลงเรื่องยังได้รับการนำมาใช้ในบริบทของการพัฒนาศักยภาพของผู้บรรเลง โดยองค์รวมบทความต้องการนำเสนอแนวความคิดของคนในสังคมดนตรีไทย ผ่านมุมมองการวิเคราะห์ตามแนวทางดนตรีไทยวิทยาเพื่ออธิบายสารัตถภาพของเพลงไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. (2545). คำบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

ขำคม พรประสิทธิ์. (2545). อัตลักษณ์เพลงฉิ่ง (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชยุติ ทัศนวงศ์วรา และจรัญ กาญจนประดิษฐ์. (2563). แนวคิดเรื่องทาง: เอกลักษณ์ในสังคีตลักษณ์ไทย. วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 7(1). 185-201.

ปี๊บ คงลายทอง. (2552). ดนตรีพิธีกรรมในราชสำนัก. ใน คณะกรรมการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (บ.ก.), ดนตรีพิธีกรรม. การประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37. (น. 37-65). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

พิชิต ชัยเสรี. (2536). สืบสานดุริยางคศิลป์ เล่ม 1: เพลงไทยต้องรู้. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท.

พูนพิศ อมาตยกุล. (2552). เพลง ดนตรี และนาฏศิลป์ จาก สาส์นสมเด็จ: สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์. นครปฐม: วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

วัศการก แก้วลอย. (2558). วิภัชเพลงเรื่อง. ขอนแก่น: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.