การศึกษาดูงานด้านการจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนี

Main Article Content

ปราณี อัศวภูษิตกุล

บทคัดย่อ

การจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งสารสนเทศภายในห้องสมุดและสารสนเทศที่อยู่ภายนอกห้องสมุดให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล ตลอดจนมีการออกแบบระบบการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เป็นสำคัญ ดังเช่นที่ บิบลิโอเทคเซอร์วิสเซนทรุม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ส่วนห้องสมุดอื่น ๆ ก็อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ห้องสมุดแอปเบย์ของซังกัล และหอจดหมายเหตุดิจิตอล ในสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์ จากการศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์บางแห่งในสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า รัฐบาลควรสนับสนุนในด้านการเพิ่มงบประมาณให้ห้องสมุดและสถาบันบริการสารนิเทศ การพัฒนาบุคลากรห้องสมุดทุกประเภท และการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้มากขึ้น สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อผลิตบรรณารักษ์ที่มีความสามารถในการจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได้

Electronic library management is an organized and managed information inside the library and outside the library in digital form. And, designed for the benefit of benefit of particular user population structure to facilitate access to its contents like the Bibliotheksservice-Zentrum in Germany, Other libraries are organized in electronic library for example, the Abbey Library of St.Gall and Swiss Federal Archive in Switzerland. In my opinion, from education and observation about some electronic library management in Switzerland and Germany compared with electronic library management in Thailand, the government should support the increased for library and information service institutions, personnel development and resource sharing. Schools of library and information science should develop and revise curriculum to create librarians who can manage electronic library.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงาน