ผลของการใช้คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเฉพาะด้านที่มีต่อการแปลระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย

Main Article Content

ปรีมา มัลลิกะมาส
วิโรจน์ อรุณมานะกุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลของการใช้คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเฉพาะด้านที่มีต่อการแปลระหว่างคู่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่าคลังข้อมูลภาษาประเภทนี้เป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อการแปล โดยในการแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษ คลังข้อมูลภาษาช่วยลดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเลือกใช้คำและสำนวนภาษารวมทั้งศัพท์เฉพาะสาขา สำหรับในการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยนั้น คลังข้อมูลภาษาช่วยให้มีความเข้าใจต้นฉบับในส่วนของความหมายของคำและเนื้อหาเฉพาะด้านได้ดีขึ้น ผลการทดลองยังแสดงด้วยว่าคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเฉพาะด้านนี้เป็นประโยชน์ต่อการแปลจากภาษาไทยเป็นอังกฤษซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาฉบับแปลมากกว่าการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับความเข้าใจเนื้อหาต้นฉบับดังจะเห็นได้จากจำนวนข้อผิดพลาดโดยรวมในการแปลแบบแรกที่มีน้อยกว่าการแปลแบบที่สอง นอกจากนี้ผลการทดลองช่วยให้ตระหนักถึงปัจจัยและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์จากคลังข้อมูลภาษาในการแปล ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้สามารถพัฒนาแนวทางและวิธีการในการนำคลังข้อมูลภาษามาใช้สอนวิชาแปลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนในการใช้ทรัพยากรการแปลแบบใหม่นี้ให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

This paper aims to explore the impact of specialized English corpus on translation between Thai and English. The results show that the corpus has served as a valuable translation resource. In translation from Thai to English, the corpus is useful for selecting appropriate expressions and technical terms, while in translation from English into Thai, the corpus is useful for comprehending source texts. We also found that the corpus is more useful in terms of production than comprehension. The overall number of translation errors made in the translation from Thai into English were fewer than from English to Thai. In addition, the finding obtained have revealed several factors and limitations affecting the use of corpora as translation resources. These findings should be of great help in the improvement of teaching methodology that will enable trainee translators to make the best use of this novel type of translation resources.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความ