เจ้าฟ้าธรรมธิเบศทรงนิพนธ์เรื่องพระมาลัยคำหลวงก่อนเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง

Main Article Content

ประคอง เจริญจิตรกรรม

บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ใหม่เกี่ยวกับเวลาการแต่งวรรณคดีเรื่องพระมาลัยคำหลวง และเรื่องนันโทปนันทสูตร คำหลวง โดยศึกษาจาก พระราชประวัติ แนวคิด ตัวบทพระนิพนธ์ ตลอดจนพระราชพงศาวดาร ผลของการศึกษาพบว่าเจ้าฟ้าธรรมธิเบศทรงนิพนธ์เรื่อง พระมาลัยคำหลวง ก่อนเรื่องนันโทปนันทสูตรคำหลวง ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาเดิม

This  article  re-analyses the periods of  the composition of “Malai Khamluaung” and  “Nanthopanantha Sutra Khamlaung” As tools  of this  analysis, the  study uses biographical information on composer Chaofa  Thammathibed,  study of the themes  and  content of his  work, and study of his royal antecedents. The results  show  that Chaofa Thammathibed composed “Malai Khamlaung” before “Nanthopanantha Sutra  Khamlaung”. This  conclusion contradicts that of previous  work on  the topic.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความ