กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ประกาศผลประเมินคุณภาพวารสาร รอบที่ 4 ซึ่งวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองให้เป็นวารสารวิชาการสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2567

ความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้เขียนในฐานะผู้ผลิตผลงานคุณภาพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพบทความ ซึ่งทุกท่านได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเสมอมา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องต่อไป

กองบรรณาธิการกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์