วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R ) เป็นวารสารสำหรับเผยแพร่บทความ/ผลงานวิชาการของบุคคลทั่วไป และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฎี ตลอดจนแนวปฏิบัติใหม่ๆรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม

     วารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Journal of Professional Routine to Research) ตระหนักถึงการควบคุม และบริหารจัดการคุณภาพที่ดีตามมาตรฐานทางวิชาการ จึงมีการควบคุมคุณภาพของบทความ (Journal Quality Evaluation) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน /บทความเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ  อ่านบทความและตัดสินบทความก่อนรับรองให้เผยแพร่ โดยเป็นการประเมินแบบ Double blinded peer-review  และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal) 

ISSN 2392-568X (online)
ISSN 2392-5671 (print)

Vol. 6 (2019): Journal of Professional Routine to Research

Journal of Professional Routine to Research

Published: 2019-02-06

Editorial

จารุวรรณ วงค์ทะเนตร

Efficiency Assessment Model Development of Emergency Medical Service Systems: Case Study of Nakhon Ratchasima Province

พงษ์ชัย จิตตะมัย, นัทธ์ดนัย จันลาวงศ์, วิจัย บุญญานุสิทธิ์, สุชาดา มีไชยโย

27-36

The Situations of Emergency Medical Services Associated with Elderly Falls in Thailand: Policy Recommendation

ศรวณีย์ ทนุชิต, ดนัย ชินคำ, ณัฐธิดา มาลาทอง, สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส

57-68

Capacity Building the Community Emergency Volunteer Teams in Khon Kaen University

กัญญา วังศรี, รานี แสงจันทร์นวล, มรกต สุบิน, พนอ เตชะอธิก, กรกฎ อภิรัตน์วรากุล

75-86

View All Issues

 

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดและผลงานวิชาการที่เกิดจากการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยในแนวทางที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ
  2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิด ทฤษฏี ตลอดจนการแนวปฏิบัติใหม่
  3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และส่งเสริมพฤติกรรมด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
กำหนดออก      ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม - มิถุนายน  และ กรกฎาคม - ธันวาคม)

Indexed in    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) กลุ่ม 2

 

 News: