โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

Main Article Content

Chanthana Udom
Harin Sachdev
Songwut Trangwattana

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง กลมกลืนระหว่างโมเดลที่สร้างตามแนวคิดกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2)เพื่อศึกษาขนาดอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ระหว่างภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ ระดับขององค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อประสิทธิผลองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มรัตนโกสินทร์ การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ 15 หน่วยต่อ 1 ตัวแปร รวมจำนวน 240 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น และใช้โมเดลสมการโครงสร้างวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในโมเดล ผลการวิจัย พบว่า โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ องค์กรแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล Chi-square=60.97, df=46, p=0.069, chi-square/df= 1.325, GFI=0.97, AGFI=0.96, SRMR=0.040 และ RMSEA=0.037 และพบว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นำมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

Chanthana Udom, Faculty of Management Science, Pranakhon Rajabhat University

Mahachulalongkornrajavidyalaya University