ISSN 2286-6809 (Print)
ISSN 2651-1819 (Online)

วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ  โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Review article) โดยมีวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ ดังนี้
                   1.  เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการทางศาสตร์บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเงิน และการธนาคาร
                   2.  เพื่อส่งเสริม เผยแพร่การศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่มีประโยชน์ มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้วิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ

โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมหัวข้อทางด้านการบริหารและการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์ พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว

Template การเขียนบทความวิจัย

- แบบเสนอต้นฉบับ (ไทย)

Manuscript submission form

- คำแนะนำและการจัดเตรียมต้นฉบับ

- คู่มือการใช้งานงานระบบ ThaiJO (สำหรับผู้แต่ง)

*** ผู้ส่งบทความกรุณาจัดทำแบบเสนอต้นฉบับ และจัดทำบทความตามรูปแบบที่กำหนด

การกำหนดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะบทความ

2021-08-28

ตั้งแต่วันที่  20  สิงหาคม  2564  เป็นต้นไป  บทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง บทความละ 3 ท่าน  ในรูปแบบ Double-Blind  และจะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง  

การประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

2017-06-21

วารสารบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐาน TCI  รอบที่ 4  พ.ศ. 2563-2567  และผ่านการรับรองคุณภาพอยู่ในกลุ่มที่ 2 

Vol. 10 No. 2 (2021): July-December 2021

Published: 22-11-2021

View All Issues

ISSN 2286-6809 (Print)
ISSN 2651-1819 (Online)