ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ำของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มสื่อวิดีโอออนไลน์

ผู้แต่ง

  • ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • วัลลภ อรุณธรรมนาค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • วีรยุทธ สวัสดิ์กิจไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • ชเนศ รัตนอุบล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • อาภาพรรณ ปลั่งสิริสุนทร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คำสำคัญ:

การกลับมาใช้ซ้ำ , ภาพลักษณ์ , การร้องเรียน , ความภักดี , แพลตฟอร์มสื่อวิดีโอออนไลน์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ำของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มสื่อวิดีโอออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจัยประยุกต์จาก แบบจำลองดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภค วิธีการสำรวจ เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ จำนวน 399 คน จาก ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มสื่อวิดีโอออนไลน์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองโพรบิทแบบเรียงลำดับ  ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาใช้ซ้ำของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์มสื่อวิดีโอออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์มสื่อวิดีโอออนไลน์ การร้องเรียนของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มสื่อวิดีโอออนไลน์ และความภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อแพลตฟอร์มสื่อวิดีโอออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

References

Fornell, C.F., Johnson, M.D., Anderson, E.W., Cha, J., & Bryant, B.E. (1996). “The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings.” Journal of Marketing, 60 (October), 7-18.

Susan, W., (2020). YouTube เผยสถิติปี 2020 มีคนใช้มากขึ้น 25%. เข้าถึงได้จาก: https://www.tnn thailand.com/news/tech/69816/, 28 พฤศจิกายน 2564.

ธนพร ทองทวี ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ และวัฒนา ศักยชีวกิจ. (2563). การใช้ซ้ำของบริการธนาคารพาณิชย์ และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบริการธนาคารในเขตภาคใต้ ตอนบน, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” (2nd MDTE), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม, 1 พฤษภาคม 2563.

หนึ่งหทัย มูสิกะนันท์ ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ และวัฒนา ศักยชีวกิจ. (2563). คุณภาพการบริการของระบบงานทะเบียนของสถานศึกษา และการตัดสินใจใช้บริการซ้ำในเขตภาคใต้ ตอนบน, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง” (2nd MDTE), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม, 1 พฤษภาคม 2563.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-29