เกี่ยวกับวารสาร

วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน), ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม), ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) เผยแพร่ในเว็บไซต์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย หรือ Thai Journals Online (ThaiJO)

วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ มีรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา คือ บทความวิจัย ซึ่งบทความทุกเรื่องต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ และผลงานที่ส่งมาต้องไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆ

ผู้เขียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของวารสาร สำหรับทัศนะข้อความและบทความในวารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์ เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งทางวารสารได้กำหนดความซ้ำของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCat เว็บ Thaijo ในระดับไม่เกิน 20%

 ขอบเขตเนื้อหาบทความ

 • ด้านบริหารธุรกิจ
 • ด้านการจัดการ
 • วิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์

กำหนดการเผยแพร่

 โดยกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ

 • ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน)
 • ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม)
 • ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

 • บุคคลทั่วไป ภาษาไทย เรื่องละ 4,500 บาท ภาษาอังกฤษ เรื่องละ 6,500 บาท
 • บุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาษาไทย เรื่องละ 3,500 บาท ภาษาอังกฤษ เรื่องละ 5,500 บาท
  (ผู้ส่งบทความสามารถชำระค่าลงทะเบียนหลังจากได้รับการกลั่นกรองบทความเบื้องต้น)