ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

การส่งบทความ

          เปิดรับบทความตีพิมพ์ตลอดปีผ่านระบบ ThaiJo

การส่งบทความเข้าสู่ระบบ submission วารสารของเราดำเนินการผ่านระบบ ThaiJo ได้ตลอดทั้งปี โดยปฏิบัติดังนี้

  1. สมัครสมาชิก (Register)
  2. เข้าสู่ระบบ (Sign in)
  3. 3. ส่งบทความ (Submission)
  4. แก้ไขบทความจากผู้ประเมิน (Author Correction)
  5. รับใบตอบรับการตีพิมพ์ (Accept Submission)

บทความวิจัย

ชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อผู้แต่ง สังกัดผู้แต่ง E-mail ของผู้แต่ง  บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวไม่เกิน 300 คำ คำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 3 คำ บทนำ วัตถุประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธีการวิจัย ผลการศึกษาและอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างได้ที่: (Word Template)

การอ้างอิง และบรรณานุกรม

ใช้การอ้างอิงระบบ APA6 โดยในเนื้อหามีรูปแบบเป็นทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ส่วนบรรณานุกรมท้ายเรื่อง (References) โดยจัดรูปแบบเป็น APA (โปรดดูรายละเอียดตามไฟล์ดาวโหลดน์)

สามารถดาวโหลดตัวอย่างได้ที่: (PDF Template)