กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ           อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ประนอม  ตั้งปรีชาพาณิชย์             รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อาจารย์รพี ม่วงนนท์                            ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 

 

รองบรรณาธิการ

รศ.ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร

 

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ                               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์                       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์                      มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง                          มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ชลลดา สัจจานิตย์                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.รุจิภาส โพธิ์ทองแสงอรุณ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.ดร.บุญธิดา ชุนงาม                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์                         สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.ฐิติมา โห้ลำยอง                            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Professor Dr.Anthony SF Chiu           De La Salle University, Philippines

Professor Dr.Ming-Lang Tseng          Asia University, Taiwan

Associate Prof. Dr.Kuo-Jui Wu            National Taiwan University of Science and Technology