การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ไฟล์ที่ส่งมาเป็นไฟล์ Microsoft Word จำนวนสองไฟล์ คือ ไฟล์ต้นฉบับที่ระบุชื่อผู้แต่ง และไฟล์ต้นฉบับไม่ระบุชื่อผู้แต่ง(Blind)
  • บทความที่ส่งมาไม่เคยถูกตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ หรืออยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวารสารอื่น
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบของบทความ https://atrmutrac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jutamas_won_outlook_rmutr_ac_th/EZSNfFBb1A9GsuXTArhB5jgBYPG8FQ8yn8QuOgRAtULbEg?e=NeYkOx

นโยบายส่วนบุคคล

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.