นโยบายการตีพิมพ์

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์       (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญา ศาสนา ดนตรี และนาฏศิลป์  ลักษณะของบทความที่จะนำลงตีพิมพ์ ได้แก่  บทความวิจัย (research article)  บทความปริทรรศน์หรือบทวิจารณ์วรรณกรรม (review article)    ที่มีลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแง่มุมความรู้ แนวคิด และประเด็นปัญหาต่างๆ และควรมีการอ้างอิงทฤษฎีหรือข้อมูลจากแหล่งเอกสาร    ที่เชื่อถือได้ และมีการแสดงถึงการศึกษาค้นคว้า  อย่างรอบด้าน และบทวิจารณ์หนังสือ (book review) ผลงานที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน