ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสยาม

Main Article Content

ธนาภรณ์ รอดชีวิต

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ต ระดับความพึงพอใจ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับระดับความพึงพอใจ และศึกษาถึงความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมกับระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสยาม ใน 4 ด้าน คือ ด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ด้านสถานที่ให้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการให้บริการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากร/เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และใช้สถิติไคสแควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐาน


ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ คือการค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ ส่วนใหญ่ใช้บริการ 1 วัน/สัปดาห์ เฉลี่ย 1 – 2 ชั่วโมง/วัน โดยใช้บริการเวลา 11.01 - 14.00 น. โดยใช้การเชื่อมต่อระบบแบบใช้สาย (LAN) มากที่สุด โดยใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตด้วย Mobile โดยมีการใช้งานส่วนใหญ่ในบริเวณห้องสมุดกลาง อาคาร 12 นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสยาม ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านสถานที่ให้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก ด้านการให้บริการ และด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามลำดับ


การทดสอบสมมติฐานพบว่า ในส่วนลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการ เพศมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในด้านสถานที่ให้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก  และคณะมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในด้านระบบรักษาความปลอดภัย  ด้านสถานที่ให้บริการ/สิ่งอำนวยความสะดวก และด้านการให้บริการ อีกทั้งยังพบว่า พฤติกรรมของผู้ใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตในด้านเวลาเฉลี่ยที่ใช้บริการต่อวันมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วนพฤติกรรมในด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และด้านการให้บริการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ชูชัย สมิทธิไกร. (2554). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฐิดายุ บู่สาลี.(2552). การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ศูนย์บริการลูกค้า สาขาหนองแขม(สารนิพนธ์ธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธนบุรี.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.
สุวิมล ระวัง.(2554). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลธัญบุรี.