บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

พระมหานิพนธ์ เกินสกุล

บทคัดย่อ

เจ้าอาวาสมีบทบาทในการดูแลรักษา การให้ความรู้  และความร่วมมือกันในการอนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของวัด รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการทำนุบำรุงและสงวนรักษาโบราณสถาน ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีแห่งการร่วมใจกันจรรโลงรักษามรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทย และเป็นมรดกอันน่าภาคภูมิใจยิ่งแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป  เจ้าอาวาสมีบทบาทในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาผู้เขียนขอยกตัวอย่าง 3 วัดในจังหวัดปทุมธานี คือ (1) เจ้าอาวาสวัดบางหลวงทุกรูปมีการอนุรักษ์พระอุโบสถทรงไทย เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นต้น (2) เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อทุกรูปมีการอนุรักษ์อุโบสถในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้น (3) เจ้าอาวาสวัดมะขามทุกรูปมีการอนุรักษ์หน้าบันอุโบสถวัดมะขาม เป็นงานไม้แกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑกางปีก พระหัตถ์ถืออาวุธ ตัวครุฑยืนบนตัวนาค ช่อลายแกะสลักเป็นรูปเทพพนม ศิลปะสมัยอยุธยา เป็นต้น 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
เกินสกุลพ. (2020). บทบาทของเจ้าอาวาสกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดปทุมธานี. วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย, 1(3), 127-138. ืบค้น จาก https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/247789
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

กรมศิลปากร. (2544). คู่มือถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: สมาพันธ์.
ไขแสง ศุขะวัฒนะ. (2528). การอนุรักษ์ โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2552). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
จันทร์เพ็ญ อมรเลิศวิทย์. (2543). การจัดองค์การทางสังคม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
นนทพร วันงาม. (2554). ปทุมธานี เมืองแห่งสายน้ำและวัฒนธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วี.เอส.กรุ๊ป.
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). (2545). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วิชัย ภู่โยธิน และคณะ. (2553). หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.
สํานักโบราณคดี กรมศิลปากร. (2550). แนวทางการอนุรักษาโบราณสถานสำหรับพระสงฆ์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2550). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่มที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2556). คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
สำนักโบราณคดี. (2550). การดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร.