ปิดรับบทความ

2023-07-03

เนื่องจากมีผู้เขียนส่งบทความเข้ามาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นจำนวนมาก กองบรรณาธิการวารสารจึงขอแจ้งปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป หากกองบรรณาธิการเปิดรับบทความจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง