ติดต่อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี
บรรณาธิการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ 035 276555 ต่อ 4523, 450

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ปิติธนบดี
เบอร์โทรศัพท์ 035 276555 ต่อ 4523, 450