เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่งานค้นคว้าวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ดนตรี ภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา ศิลปะ วัฒนธรรม ปรัชญาและศาสนา ภูมิศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ (Objective)

1) เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

การกลั่นกรองบทความ (Peer Review Process)

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้เขียนบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เขียนบทความจะไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมข้อพิจารณาในการแก้ไข (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาประมาณ 4–6 สัปดาห์หลังจากได้รับบทความจากผู้เขียนแล้ว

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ (Scope)

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์จะต้องอยู่ในรูปแบบของ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ รวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้นและไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร

กำหนดพิมพ์เผยแพร่ (Publication Frequency)

ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language)

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ