ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวารสาร

2022-07-01

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่งานค้นคว้าวิจัยและองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่านต่อบทความในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed) วารสารมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม สำหรับการจัดพิมพ์วารสารมี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการตีพิมพ์ (Print) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพวิชาการในกลุ่มที่ 2 โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567