กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราธิป  ปิติธนบดี - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น - มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก - มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ซุ่มนาเสียว - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.รติชัย รถทอง - มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์ - มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วศรีนวล - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สมประจบ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชัย กุลตวนิช - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์  นานรัมย์  - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์ภูวมินทร์  วาดเขียน - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นเดือน  เลิศทยากุล ไชยยะ - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์ศิริวิมล  นกทรัพย์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัลยา  คงประดิษฐ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์วราภรณ์  สืบวงศ์สุวรรณ - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

อาจารย์ ดร.ชญาพัฒน์  เลิศอำนาจกิจเสรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์กิตติพศ  วีรอนันตมิตร - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์กุลธีร์  บรรจุแก้ว - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นางสาวรมย์รวี  โพธิ์คำ - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์วรางคณา  ปัญญามี - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา