การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพและติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Main Article Content

Sawat Wicharapote

บทคัดย่อ

     การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศึกษาแนวทางการแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ  2)  ศึกษาแนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  159  สถาบัน  โดยกลุ่มประชากรตอบแบบสอบถาม  จำนวน  99  สถาบัน  คิดเป็นร้อยละ  62.26  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  แบบสอบถาม  จำนวน  1  ฉบับ  และแบบสัมภาษณ์  จำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ความถี่  และร้อยละ 


     ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


  1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คือ  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  เพื่อแนะนำ ให้คำปรึกษา  และดูแลนิสิตนักศึกษา  ทั้งนี้  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบกลไกอาจารย์ที่ปรึกษาให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

  1. แนวทางการติดตามผลการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  คือ  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามและดูแลนิสิตนักศึกษา  ทั้งนี้  ในอนาคตสถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการติดตามผลการศึกษาและให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล. (2558) การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
วลัญชพร ฆารไสว. (2560) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนและการพ้นสภาพของนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนิสิตในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รายงานการวิจัย. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สวัสดิ์ วิชระโภชน์. (2561) การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการพ้นสภาพการเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รายงานการวิจัย. มหาสารคาม : กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สวัสดิ์ วิชระโภชน์. (2559) วิเคราะห์การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553 - 2557 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. รายงานการวิจัย. มหาสารคาม : กองทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561) “ประวัติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,” สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561. .
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552) ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2553 - 2561). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ. (2553) มาตรฐานการอาชีวศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
Okagbare, Abel G. (2015) “The Perceptions of School Administrators and Educators Concerning Student Retention in Private for Profit Universities,” Dissertation Abstracts International. 77(02) : Abstract-A.
Meyer, Jasmin and Strauß, Susanne. (2019) “The Influence of Gender Composition in a Field of Study on Students’ Drop - out of Higher Education,” European Journal of Education. 54(3) : 443 – 456 ; September.