การพัฒนาแนวทางการบริหารส่งเสริมสุขภาวะภายในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

Main Article Content

เทวีพันธ์ เยาวไสย

บทคัดย่อ

           การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันสภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นของการส่งเสริมสุขภาวะภายในโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จำนวน 294 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80 – 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.52 – 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี PNI 2) เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารส่งเสริมสุขภาวะภายในโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทาง จำนวน 7 คน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มและประเมินแนวทางการพัฒนา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


                   ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


  1. สภาพปัจจุบันของการส่งเสริมสุขภาวะภายในโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน สำหรับสภาพที่พึงประสงค์ของการส่งเสริมสุขภาวะภายในโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกัน และลำดับความต้องการจำเป็น พบว่า ด้านการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน มีความต้องการจำเป็นมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านคนมีสุขภาวะ ส่วนด้านที่มีความต้องจำเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาวะในชุมชนและสังคม

  2. แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะภายในโรงเรียนสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการและเหตุผล 2) ความมุ่งหมาย 3) แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 3.1) ด้านคนมีสุขภาวะ 3.2) ด้านการส่งเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 3.3) ด้านการส่งเสริมสุขภาวะในสิ่งแวดล้อม 3.4) ด้านการส่งเสริมสุขภาวะในชุมชนและสังคม 4) กลไก และ 5) เงื่อนไขความสำเร็จ โดยผลการประเมินการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารส่งเสริมสุขภาวะภายในโรงเรียนเอกชน สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย